Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16.12.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 2469

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sekcji IV: Procedura część IV.6) Informacje administracyjne otrzymuje brzmienie:

    2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sekcji IV: Procedura w części IV.1) Tryb udzielenia zamówienia pkt IV.1.6 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20.12.2019 r.