Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2019 r. poz. 2294
2020.04.18 - bieżąca
 zmieniony przez

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Art. 1. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730) w art. 35c w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 3. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w art. 74a § 12 otrzymuje brzmienie:

  "§ 12. Pisma sądu, odpisy pism i załączników w postępowaniu sądowym oraz orzeczeń, doręczane przez sąd w formie dokumentu elektronicznego, są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.".

Art. 4. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.) w art. 60b uchyla się ust. 5.

Art. 5. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556 i 1751) w art. 12 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

  "1a) od wydania odpisu zupełnego i odpisu skróconego aktu stanu cywilnego w sposób, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 oraz z 2019 r. poz. 730 i 2294) - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu stanu cywilnego;".

Art. 6. W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 i 730) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 7. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 30:

   a) w ust. 1:

    - uchyla się pkt 5,

    - uchyla się pkt 8,

    - w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

     "12) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;

     13) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.",

   b) w ust. 2:

    - uchyla się pkt 6,

    - uchyla się pkt 9,

    - w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu: 

     "13) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;

     14) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.";

  2) w art. 34:

   a) w ust. 1:

    - uchyla się pkt 4,

    - w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: 

     "7) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;

     8) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.",

   b) w ust. 2:

    - uchyla się pkt 5,

    - w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

     "8) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;

     9) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.";

  3) w art. 37:

   a) w ust. 1:

    - uchyla się pkt 5 i 6,

    - w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

     "12) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;

     13) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.",

   b) w ust. 2:

    - uchyla się pkt 5 i 6,

    - w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

     "10) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;

     11) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.";

  4) po art. 45a dodaje się art. 45b w brzmieniu:

   "Art. 45b. 1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się pobranie z rejestru PESEL informacji o adresie zameldowania tej osoby, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

   2. Informacja o adresie zameldowania pobrana w sposób, o którym mowa w ust. 1, opatrywana jest kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji.

   3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

    1) imię (imiona);

    2) nazwisko;

    3) numer PESEL;

    4) adres zameldowania na pobyt:

     a) stały albo

     b) czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu.";

  5) w art. 46 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

   "5) kwalifikowanym dostawcom usług zaufania świadczącym kwalifikowane usługi podpisu elektronicznego wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.";

  6) w art. 48 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

   "3. Na podstawie danych uzyskanych z rejestru PESEL w sposób określony w ust. 1 podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 1, aktualizują dane w prowadzonych przez siebie rejestrach publicznych niezwłocznie po ich uzyskaniu.";

  7) w art. 49 w ust. 2b po wyrazach "art. 46 ust. 2 pkt 4" dodaje się wyrazy "i 5".

Art. 8. W ustawie z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 756) w art. 41 w ust. 1 pkt 7-10 otrzymują brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 9. W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 oraz z 2019 r. poz. 730) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 10. W ustawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2192 oraz z 2019 r. poz. 492 i 730) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 11. W ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 848, 934 i 1403) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 26 uchyla się pkt 2;

  2) w art. 54 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) art. 45 pkt 1, 2, 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;".

Art. 12 - 14. (pominięto przez redakcję)

Istniejące wersje czasowe art. 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 2294
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., w zakresie dotyczącym rejestrów publicznych innych niż rejestr danych kontaktowych osób fizycznych;

  2) art. 5 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695);

  3) art. 6 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2020 r.;

  4) art. 7:

   a) pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r.,

   b) pkt 1-3 i 5-7, które wchodzą w życie z dniem 28 maja 2020 r.;

  5) art. 11, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

_____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 21.11.2019 r.