Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 11.09.2019 r. o pracy na statkach rybackich1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 2197

Rozdział 1 - 11

(pominięto przez redakcję)

Art. 1 - 64. (pominięto przez redakcję)

Rozdział 12

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 65. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 i 1818) w art. 22a ust. 11 otrzymuje brzmienie:

  "11. Programy nauczania zawodów podstawowych dla rybołówstwa mogą być dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw rybołówstwa w zakresie zgodności z postanowieniami konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht.".

Art. 66. W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1452 i 1702) w art. 11 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 67. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1889) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 68. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 54 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. W przypadku publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie w zawodach podstawowych dla rybołówstwa kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny, we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, w zakresie realizowania w procesie kształcenia w tych szkołach postanowień konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht.";

  2) w art. 134 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

   "6) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht - posiadają orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku rybackim, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197), przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2.";

  3) w art. 135 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

   "7) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht - posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 6, przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3.";

  4) w art. 136 w ust. 1 po pkt 2c dodaje się pkt 2d w brzmieniu:

   "2d) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht - posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 6, przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2;";

  5) w art. 150 w ust. 2 w pkt 4 po lit. fc dodaje się lit. fd w brzmieniu:

   "fd) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht - świadectwo zdrowia o zdolności do pracy na statku rybackim, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich,";

  6) w art. 172 w ust. 2 w pkt 7 w lit. a wyrazy "art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. e-fc" zastępuje się wyrazami "art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. e-fd".

Rozdział 13

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

Art. 69 - 80. (pominięto przez redakcję)

Art. 81. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2019 r., z wyjątkiem:

  1) art. 4 ust. 2 i art. 67 pkt 4 i 5, które wchodzą w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia;*)

  2) art. 68 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2020 r.

_____________________
1) (pominięto przez redakcję)
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 13.11.2019 r.