Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.10.24
do 2020.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 2020
Istniejące wersje czasowe art. 76
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 2020
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 76. W ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1528 i 1655) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2:

   a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) działalności sektorowej - należy przez to rozumieć działalność w zakresie jednego z rodzajów działalności, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), zwanej dalej "Prawem zamówień publicznych";",

   b) w pkt 5 wyrazy "art. 2 pkt 5d" zastępuje się wyrazami "art. 7 pkt 14",

   c) w pkt 9 wyrazy "art. 2 pkt 2" zastępuje się wyrazami "art. 7 pkt 4",

   d) w pkt 11:

    - w lit. a i w lit. b we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 1-3a" zastępuje się wyrazami "art. 4", 

    - w lit. c wyrazy "art. 3 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 5 ust. 2";

  2) w art. 4 wyrazy "w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 Prawa zamówień publicznych";

  3) w art. 5:

   a) w ust. 1:

    - w pkt 2 w lit. f:

     - - w tiret pierwszym wyrazy "art. 2 pkt 5b i 8a" zastępuje się wyrazami "art. 7 pkt 12 i 22", 

     - - w tiret drugim wyrazy "art. 2 pkt 5a i 5c" zastępuje się wyrazami "art. 7 pkt 11 i 13",

    - pkt 5 otrzymuje brzmienie:

     "5) na usługi zawieranych z innym zamawiającym, o którym mowa w art. 4 Prawa zamówień publicznych, który wykonuje działalność na podstawie prawa wyłącznego w rozumieniu art. 5 ust. 2 Prawa zamówień publicznych;",

    - w pkt 6 wyrazy "art. 3 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 5 ust. 2",

    - w pkt 7 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 1-3a" zastępuje się wyrazami "art. 4",

    - w pkt 9 wyrazy "art. 3 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 5 ust. 2",

    - w pkt 10 wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 1-3a" zastępuje się wyrazami "art. 4",

   b) w ust. 5 wyrazy "art. 138f" zastępuje się wyrazami "art. 394 ust. 3";

  4) w art. 10:

   a) w ust. 2:

    - w pkt 1 wyrazy "kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8" zastępuje się wyrazami "progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1",

    - w pkt 3 i 5 wyrazy "art. 131a ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 2 ust. 1 pkt 3",

   b) w ust. 3 wyrazy "art. 131a ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 2 ust. 1 pkt 3";

  5) w art. 11 w pkt 2 wyrazy "art. 131a ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 2 ust. 1 pkt 3";

  6) w art. 20 w ust. 1:

   a) w pkt 1 w lit. c wyrazy "art. 3 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 5 ust. 2",

   b) w pkt 4-7 we wprowadzeniach do wyliczenia oraz w pkt 6 w lit. a wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 1-3a" zastępuje się wyrazami "art. 4";

  7) w art. 23 w ust. 2 wyrazy "art. 3 ust. 2a" zastępuje się wyrazami "art. 5 ust. 3";

  8) w art. 32:

   a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 1-3a" zastępuje się wyrazami "art. 4",

   b) w ust. 8 wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 1-3a" zastępuje się wyrazami "art. 4";

  9) w art. 49 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "art. 183 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 577";

  10) w art. 54:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Do wnoszenia i rozpoznawania odwołań stosuje się odpowiednio przepisy działu IX rozdziału 2 Prawa zamówień publicznych, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.",

   b) w ust. 3 w pkt 1 i 2 wyrazy "kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8" zastępuje się wyrazami "progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1";

  11) w art. 56 w ust. 2 wyrazy "działu VI rozdziału 3" zastępuje się wyrazami "działu IX rozdziału 3".