Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 31.07.2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym*)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1901

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Rozdział 1 - 6

(pominięto przez redakcję)

Art. 1 - 52. (pominięto przez redakcję)

Rozdział 7

Zmiany w przepisach, przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Art. 53. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) w art. 2 w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

    "7) należności pieniężne z tytułu składek specjalnych do Funduszu Rezerwowego;".

Art. 54. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1519) w art. 9 uchyla się pkt 9b.

Art. 55. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 56 - 67. (pominięto przez redakcję)

Art. 68. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 61, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.**)

_____________________
*) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 718/1999 z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej w celu wspierania żeglugi śródlądowej (Dz. Urz. WE L 90 z 02.04.1999, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 4, str. 271 oraz Dz. Urz. UE L 163 z 29.05.2014, str. 15).
**) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 8.10.2019 r.