Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1835

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

    1) wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3.000 zł - w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

    2) nie mogą przekroczyć łącznie 4.500 zł za rok podatkowy - w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

    3) wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3.600 zł - w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;

    4) nie mogą przekroczyć łącznie 5.400 zł za rok podatkowy - w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.";

  2) w art. 26ea w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) iloczyn najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz nieodliczonego na podstawie art. 26e ust. 1 odliczenia - w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 ust. 1 albo";

  3) w art. 27:

   a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

    "1. Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

85.528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528

14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

    1a. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

     1) 1.360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8.000 zł;

     2) 1.360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

  834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8.000 zł) ÷ 5.000 zł

     - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13.000 zł;

     3) 525 zł 12 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;

     4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

  525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85.528 zł) ÷ 41 472 zł

     - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.",

   b) w ust. 1b w pkt 1 wyrazy "556 zł 02 gr" zastępuje się wyrazami "525 zł 12 gr";

  4) w art. 30 w ust. 1 w pkt 5a wyrazy "18%" zastępuje się wyrazami "17%";

  5) w art. 32:

   a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali - 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

    2) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;",

   b) w ust. 1a:

    - w pkt 1 wyrazy "18%" zastępuje się wyrazami "17%",

    - w pkt 2 wyrazy "18%" zastępuje się wyrazami "17%".

Art. 2. W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1 w pkt 6 w lit. a uchyla się tiret pierwsze;

  2) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Przepisy art. 32 ust. 1 pkt 3, ust. 1e i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.".

Art. 3. 1. Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. miesięczne koszty uzyskania przychodów wynoszą:

  1) 250 zł - w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1;

  2) 300 zł - w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1.

2. Przy obliczaniu podatku za 2019 r. koszty uzyskania przychodów za rok podatkowy:

  1) wynoszą nie więcej niż 1.751 zł 25 gr - w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1;

  2) nie mogą przekroczyć łącznie 2.626 zł 54 gr - w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1;

  3) wynoszą łącznie nie więcej niż 2.151 zł 54 gr - w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1;

  4) nie mogą przekroczyć łącznie 3.226 zł 92 gr - w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 4. Kwota, o której mowa w art. 26ea ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, podlegająca wykazaniu w zeznaniu za 2019 r., stanowi 17,75% nieodliczonego na podstawie art. 26e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 odliczenia.

Art. 5. 1. Za 2019 r. skala podatkowa, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obowiązuje w następującej wysokości:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

85.528

17,75%minus kwota zmniejszająca podatek

85.528

15.181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

2. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, za 2019 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 tej ustawy, wynosi:

  1) 1.420 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8.000 zł;

  2) 1.420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8.000 zł) ÷ 5.000 zł

      - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13.000 zł;

  3) 548 zł 30 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;

  4) 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85.528 zł) ÷ 41.472 zł

      - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.

Art. 6. 1. Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r.:

  1) zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%;

  2) kwota zmniejszająca podatek wynosi 525 zł 12 gr.

2. Na wniosek podatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33-35 i art. 41 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zamiast stawki 17% stosują stawkę 17,75%.

3. Od dnia 1 października 2019 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w 2019 r. w sposób określony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą kwota zmniejszająca podatek wynosi 548 zł 30 gr. Przepis art. 5 stosuje się.

4. Podatnicy, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dokonujący wpłaty zaliczki miesięcznej w wysokości określonej zgodnie z art. 43 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, mogą pomniejszyć wysokość tej wpłaty za miesiące od października do grudnia 2019 r. o kwotę 5,5% ustalonej zaliczki miesięcznej.

Art. 7. 1. Przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 października 2019 r.

2. Przepisy art. 22 ust. 2, art. 26ea ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1, 1a i ust. 1b pkt 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1-3 i 5, art. 2 i art. 7 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.