Ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.05.16
do 2021.02.28
zmieniony przez
art. 43 
Istniejące wersje czasowe art. 20
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1798
2020.05.16
zmieniony przez
2021.03.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 20. 1. Do spółek publicznych w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 9 w brzmieniu dotychczasowym, których akcje do dnia 1 marca 2021 r. nie były dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo zostały wycofane lub wykluczone z takiego obrotu przed tym dniem, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 9 dotyczące spółek publicznych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Komisja Nadzoru Finansowego na wniosek spółki, o której mowa w ust. 1, wydaje zezwolenie na zaprzestanie stosowania do niej przepisów ustawy zmienianej w art. 9 dotyczących spółek publicznych. Do wydania zezwolenia stosuje się odpowiednio przepis art. 91 ustawy zmienianej w art. 9 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.