Ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.09.20
do 2021.02.28
tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1798
Istniejące wersje czasowe art. 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1798
2021.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 i 1655) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

   "20) spółce publicznej - rozumie się przez to spółkę, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;";

  2) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:

   "Wycofanie i wykluczenie akcji z obrotu zorganizowanego";

  3) w art. 91:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Komisja, na wniosek spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udziela zezwolenia na wycofanie z obrotu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, jeżeli zostały spełnione warunki określone w ust. 4-8. Komisja, udzielając zezwolenia, określa termin, nie dłuższy niż miesiąc, przed którego upływem ma nastąpić wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym lub z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.",

   b) uchyla się ust. 2 i 3,

   c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

    "4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli walne zgromadzenie spółki, większością 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, podjęło uchwałę o wycofaniu z obrotu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Do wniosku należy dołączyć odpis uchwały.

    5. Umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4, może być dokonane wyłącznie w trybie określonym w art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.",

   d) uchyla się ust. 9-12,

   e) dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

    "13. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy przed wycofaniem akcji spółki publicznej z obrotu w alternatywnym systemie obrotu zarząd spółki prowadzącej rynek regulowany podejmie uchwałę w sprawie dopuszczenia akcji tej spółki publicznej do obrotu na rynku regulowanym.";

  4) po art. 91 dodaje się art. 91a i art. 91b w brzmieniu:

   "Art. 91a. Spółka prowadząca rynek regulowany lub podmiot organizujący alternatywny system obrotu wykluczają z obrotu akcje spółki, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, niezwłocznie po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości tej spółki lub postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie jej upadłości ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania. Spółka prowadząca rynek regulowany lub podmiot organizujący alternatywny system obrotu, wykluczając akcje spółki z obrotu, wskazują termin, nie dłuższy niż 7 dni, w którym nastąpi wykluczenie z obrotu.

   Art. 91b. 1. Akcje wycofane albo wykluczone z obrotu na rynku regulowanym lub obrotu w alternatywnym systemie obrotu uważa się za zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych na podstawie art. 32811 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, odpowiednio z chwilą wycofania albo wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

   2. W przypadku gdy akcje spółki są zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.";

  5) art. 92 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 92. 1. Uzyskania zezwolenia w trybie i na warunkach określonych w art. 91 wymaga:

    1) przekształcenie spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w inną spółkę niż akcyjna;

    2) połączenie spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym z inną spółką lub podział takiej spółki - w przypadku, gdy akcje spółki lub spółek nowo zawiązanych lub przejmujących nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

    3) połączenie spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której akcje są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z inną spółką lub podział takiej spółki - w przypadku, gdy akcje spółki lub spółek nowo zawiązanych lub przejmujących nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;

    4) wycofanie z obrotu na rynku regulowanym lub z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki publicznej dopuszczonych do tego obrotu, które są jednocześnie przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w obrocie w alternatywnym systemie obrotu w innym państwie, z tym że obowiązek ogłoszenia wezwania dotyczy akcji tej spółki, które zostały nabyte w wyniku transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na tym terytorium według stanu na koniec drugiego dnia od dnia ogłoszenia tego wezwania;

    5) wycofanie z obrotu na rynku regulowanym lub z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki publicznej z siedzibą w innym państwie, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że obowiązek ogłoszenia wezwania dotyczy akcji tej spółki, które zostały nabyte w wyniku transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na tym terytorium według stanu na koniec drugiego dnia od dnia ogłoszenia tego wezwania.

   2. Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 91 ust. 1, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, wymaga załączenia zgody właściwego organu spółki, wyrażonej zgodnie z prawem obowiązującym w państwie, w którym spółka ma siedzibę.";

  6) po art. 92 dodaje się art. 92a w brzmieniu:

   "Art. 92a. 1. Spółka może rozwiązać umowę zawartą z Krajowym Depozytem o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych w przypadku wycofania akcji z obrotu zorganizowanego albo wykluczenia z takiego obrotu, albo podjęcia przez walne zgromadzenie spółki niebędącej spółką publiczną uchwały o rejestracji akcji w rejestrze akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

   2. W przypadku wykluczenia akcji spółki, o którym mowa w art. 91a, Krajowy Depozyt jest uprawniony do rozwiązania umowy o rejestrację akcji w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego spółce.

   3. Wyrejestrowanie akcji z depozytu papierów wartościowych następuje po rozwiązaniu umowy z Krajowym Depozytem.

   4. W terminie wskazanym przez Krajowy Depozyt uczestnicy Krajowego Depozytu są obowiązani przekazać spółce dane osobowe akcjonariuszy, ze wskazaniem liczby akcji zapisanych na ich rachunkach papierów wartościowych na dzień wyrejestrowania akcji z depozytu papierów wartościowych oraz ustanowionych na tych akcjach obciążeń oraz osób, na których rzecz obciążenia te ustanowiono.

   5. W przypadku gdy akcje spółki są zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisy:

    1) ust. 1-3 stosuje się odpowiednio;

    2) ust. 4 stosuje się odpowiednio do uczestników tej spółki.";

  7) w art. 96 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. W decyzji o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu Komisja określa termin, nie krótszy niż 14 dni, po którego upływie skutek ten następuje.".