Ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.03.31
 
zmieniony przez
art. 60 
Istniejące wersje czasowe art. 16
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1556
2020.03.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 16. 1. Do dnia 31 sierpnia 2020 r. do wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy zmienianej w art. 11, do warunków stosowania stawek określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a tej ustawy mogą być stosowane przepisy dotychczasowe. Miesięczne zestawienia oświadczeń, o których mowa w art. 89 ust. 13 i 14 ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu dotychczasowym, sporządza się i przekazuje do właściwego organu na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie składa się zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w art. 16b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w razie przewozu wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy zmienianej w art. 11, rozpoczętego i niezakończonego przed dniem 1 września 2020 r., oraz gdy do tego dnia w stosunku do tych wyrobów nie powstał obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym, do opodatkowania tych wyrobów podatkiem akcyzowym stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, umowy okresowe, o których mowa w art. 89 ust. 8a ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu dotychczasowym, należy zgłosić do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, najpóźniej przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży wyrobów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy zmienianej w art. 11, po dniu 31 sierpnia 2020 r. Dokonując zgłoszenia umów okresowych, podaje się dane, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ze wskazaniem ilości lub objętości towaru pozostałej do sprzedaży w ramach tej umowy według stanu na dzień 1 września 2020 r. Przepisy art. 89 ust. 5e pkt 1 i 2 oraz ust. 5f pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się.