Ustawa z dnia 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.08.19
do 2021.02.19
tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1553
Istniejące wersje czasowe art. 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1553
2021.02.20
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6. 1. W postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym wszczętym i niezakończonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z uwzględnieniem ust. 2-4 oraz art. 7-11.

2. Do postępowań, o których mowa w ust. 1, stosuje się:

  1) przepisy art. 1a pkt 8, art. 60 § 1 i art. 68a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

  2) przepis art. 15 § 3c ustawy zmienianej w art. 1, jeżeli jest on korzystniejszy dla zobowiązanego;

  3) przepis art. 65a ustawy zmienianej w art. 1, jeżeli jest on korzystniejszy dla:

   a) zobowiązanego,

   b) wierzyciela

  - w przypadku, gdy koszty egzekucyjne obciążają odpowiednio zobowiązanego albo wierzyciela;

  4) przepisy art. 59 § 2b i 6, art. 64ba, art. 71d i art. 115 § 8 ustawy zmienianej w art. 1.

3. Do przedawnienia kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 3, oraz kosztów upomnienia, o których mowa w art. 84 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 3, których obowiązek zapłaty powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Do opłaty komorniczej, której obowiązek zapłaty powstał przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 1 lit. a i pkt 28, stosuje się przepisy dotychczasowe.