Ustawa z dnia 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.08.08
do 2021.05.14
tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1495
Istniejące wersje czasowe art. 85
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1495
2021.05.15
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 85. 1. W latach 2020-2029 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym zadań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynikających z art. 4ba ust. 9, art. 43d ust. 6, art. 43f ustawy zmienianej w art. 14 wynosi 15. 256.809 zł dla części 50, w tym w:

  1) 2020 r. - 737.322,00 zł;

  2) 2021 r. - 3.073.519,00 zł;

  3) 2022 r. - 1.116.277,00 zł;

  4) 2023 r. - 1.152.379,00 zł;

  5) 2024 r. - 1.669.996,00 zł;

  6) 2025 r. - 1.224.487,00 zł;

  7) 2026 r. - 1.266.155,00 zł;

  8) 2027 r. - 1.309.996,00 zł;

  9) 2028 r. - 2.298.487,00 zł;

  10) 2029 r. - 1.408.191,00 zł.

2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1, oraz w przypadku, gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.