Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2019 r. poz. 1214

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

DZIAŁ I - VII

(pominięto przez redakcję)

Art. 1 - 142. (pominięto przez redakcję)

DZIAŁ VIII

Przepisy zmieniające, przejściowe, dostosowujące i końcowe

Rozdział 1

Przepisy zmieniające

Art. 143. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 144. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 953) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 145. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 45, 55 i 60) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 146. W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628) w art. 16 w ust. 1 w pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 147. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710 i 730) w art. 60 po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 148. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868) w art. 115 w ust. 7 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 149. W ustawie z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2031 oraz z 2018 r. poz. 1669) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 150. W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2308 oraz z 2019 r. poz. 492) w art. 7 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 151. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079) w art. 12 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 152. W ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 i 650 oraz z 2019 r. poz. 55) wprowadza się następujące zmiany:

  1) uchyla się art. 18;

  2) w art. 55 wyrazy "art. 18-20" zastępuje się wyrazami "art. 19, art. 20".

Art. 153. W ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55 i 912) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 25 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

   "5) art. 19 i art. 20 otrzymują brzmienie:

    "Art. 19. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2163 oraz z 2019 r. poz. 55 i 730) w art. 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego oraz nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;".

    Art. 20. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 45, 55 i 60) wprowadza się następujące zmiany:

     1) w art. 11:

      a) w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

       "e) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego i nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,",

      b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

       "1) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego i nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;";

     2) w art. 14 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

      "5) odpis albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego i braku ujawnienia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;".".";

  2) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu:

   "Art. 26a. W ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214) w art. 10 w ust. 1 w pkt 3 w lit. a, w art. 17 w ust. 2 w pkt 5 oraz w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości" zastępuje się wyrazami "w Krajowym Rejestrze Zadłużonych".".

Rozdział 2

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Art. 154 - 174. (pominięto przez redakcję)

Art. 175. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem przepisów art. 10 ust. 2, art. 17 ust. 2 pkt 2, art. 47 ust. 4 i 5, art. 59 ust. 4 i 5, art. 63 ust. 1 pkt 3, działu IV, art. 143 pkt 3, art. 171 oraz załącznika do ustawy, które wchodzą w życie z dniem 14 grudnia 2019 r.

____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 1.07.2019 r.

Załącznik do ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (poz. 1214)

(pominięto przez redakcję)