Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.06.2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1185

Na podstawie art. 6 ust. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) sposób przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, zwanych dalej "informacjami", oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, zwanych dalej "deklaracjami", za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

  2) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje oraz deklaracje.

§ 2. Informacje i deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem:

  1) elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);

  2) innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. Informacje i deklaracje mogą być opatrywane:

  1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

  2) podpisem osobistym;

  3) podpisem zaufanym.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.