Ustawa z dnia 16.05.2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.01.01
 
zmieniony przez
art. 13 
Istniejące wersje czasowe art. 40
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1123
2022.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 40. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864) w art. 89:

  1) w ust. 1:

   a) w pkt 2 wyrazy "1.542 zł/1.000 litrów" zastępuje się wyrazami "1.529 zł/1.000 litrów",

   b) w pkt 6 wyrazy "1.173,00 zł/1.000 litrów" zastępuje się wyrazami "1.160 zł/1.000 litrów",

   c) w pkt 8 wyrazy "1.173,00 zł/1.000 litrów" zastępuje się wyrazami "1.160 zł/1.000 litrów",

   d) w pkt 12:

    - w lit. a:

     - - w tiret pierwszym wyrazy "672,00 zł/1.000 kilogramów" zastępuje się wyrazami "659 zł/1.000 kilogramów",

     - - w tiret drugim wyrazy "10,58 zł/1 gigadżul (GJ)" zastępuje się wyrazami "10,32 zł/1 gigadżul (GJ)",

    - w lit. c wyrazy "14,26 zł/1 GJ" zastępuje się wyrazami "14,00 zł/1 gigadżul (GJ)",

   e) w pkt 14 wyrazy "1.799,00 zł/1.000 litrów" zastępuje się wyrazami "1.786 zł/1.000 litrów";

  2) po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:

   "1aa. W latach 2020-2021 stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, pkt 12 lit. a i c oraz pkt 14, są obniżone odpowiednio o 28,00 zł/1000 litrów, 28,00 zł/1000 kilogramów albo 0,56 zł/1 gigadżul (GJ).";

  3) w ust. 1b zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

   "Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, 12 lit. a i c oraz pkt 14, obowiązujące w poszczególnych latach kalendarzowych okresów, o których mowa w ust. 1a i 1aa, uwzględniając kwoty ich obniżenia odpowiednio zgodnie z ust. 1a i 1aa:".