Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 4.04.2019 r. o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 912

Art. 1. W ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 883 oraz z 2019 r. poz. 55 i 730) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 23 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

   "9) informację, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

    a) zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub

    b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub

    c) sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.";

  2) w art. 157 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

   "6. Jeżeli ustawa wymaga, aby osoba wyznaczona do pełnienia funkcji syndyka posiadała także tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, funkcję syndyka może również pełnić spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają także tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.";

  3) po art. 157 dodaje się art. 1571 w brzmieniu:

   "Art. 1571. 1. Sąd wyznacza syndyka, biorąc pod uwagę liczbę spraw, w których osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego pełni funkcję nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych lub syndyka w innych postępowaniach upadłościowych, a także jej doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje.

   2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wyznaczania syndyka będącego spółką handlową.

   3. W przypadku:

    1) przedsiębiorcy, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

     a) zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub

     b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub

     c) osiągnął sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, które przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro,

    2) spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, umieszczonej w wykazie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.),

    3) przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, umieszczonego w wykazie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571)

   - sąd wyznacza do pełnienia funkcji syndyka osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego z tytułem kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.";

  4) w art. 170 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

   "1a. Wniosek o odwołanie syndyka z przyczyn, o których mowa w ust. 1, może złożyć prokurator.";

  5) w art. 228 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

   "1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do akt sądowych postępowania o ogłoszenie upadłości zakończonego prawomocnym postanowieniem o ogłoszeniu upadłości albo o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2.";

  6) w art. 311:

   a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

    "1a. Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Obrony Narodowej przysługuje prawo wykupu składników majątku służących do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa.",

   b) po ust. 1a dodaje się ust. 1aa-1ad w brzmieniu:

    "1aa. O zamiarze sprzedaży składników majątku służących do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa syndyk zawiadamia Ministra Obrony Narodowej, który może przedstawić sędziemu-komisarzowi w terminie:

     1) tygodnia od dnia zawiadomienia - opinię albo

     2) trzydziestu dni od dnia zawiadomienia - oświadczenie o skorzystaniu z prawa wykupu, o którym mowa w ust. 1a.

    1ab. Wykup, o którym mowa w ust. 1a, jest dokonywany po cenie sprzedaży ustalonej na podstawie dowodu z opinii biegłego, przy czym cena nie może być niższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie. Koszty opinii biegłego ponosi Skarb Państwa.

    1ac. Na postanowienie ustalające cenę sprzedaży, po której jest dokonywany wykup, o którym mowa w ust. 1a, zażalenie przysługuje Ministrowi Obrony Narodowej, wierzycielom oraz upadłemu.

    1ad. W przypadku wykupu składników majątku obciążonych zastawem rejestrowym, przepisów art. 327 i art. 328 nie stosuje się. Z ceny sprzedaży wyodrębnia się wartość rzeczy obciążonych zastawem i przeznacza się ją na zaspokojenie zastawnika stosownie do przepisów art. 336 i art. 340.".

Art. 3. W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 i 326) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 24 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

   "6. Jeżeli ustawa wymaga, aby osoba wyznaczona do pełnienia funkcji nadzorcy albo zarządcy posiadała także tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, funkcję nadzorcy albo zarządcy może również pełnić spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają także tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.";

  2) w art. 30 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

   "3a. Wniosek o odwołanie nadzorcy sądowego albo zarządcy z przyczyn, o których mowa w ust. 3, może złożyć prokurator.";

  3) w art. 38 po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

   "1a. Sąd powołuje nadzorcę sądowego, biorąc pod uwagę liczbę spraw, w których osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego pełni funkcję nadzorcy sądowego lub zarządcy w innych postępowaniach restrukturyzacyjnych lub syndyka w postępowaniach upadłościowych, a także jej doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje.

   1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio w przypadku wyznaczania nadzorcy sądowego będącego spółką handlową.

   1c. W przypadku:

    1) przedsiębiorcy, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

     a) zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub

     b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub

     c) osiągnął sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, które przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro,

    2) spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, umieszczonej w wykazie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.),

    3) przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, umieszczonego w wykazie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571)

   - sąd wyznacza do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego z tytułem kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.";

  4) w art. 51 po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

   "1a. Sąd powołuje zarządcę, biorąc pod uwagę liczbę spraw, w których osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego pełni funkcję nadzorcy sądowego lub zarządcy w innych postępowaniach restrukturyzacyjnych lub syndyka w postępowaniach upadłościowych, a także jej doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje.

   1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio w przypadku wyznaczania zarządcy będącego spółką handlową.

   1c. W przypadku:

    1) przedsiębiorcy, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

     a) zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub

     b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub

     c) osiągnął sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, które przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro,

    2) spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, umieszczonej w wykazie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

    3) przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, umieszczonego w wykazie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców

   - sąd wyznacza do pełnienia funkcji zarządcy osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego z tytułem kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.";

  5) w art. 227 w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

   "11) informację, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

    a) dłużnik zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub

    b) dłużnik osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub

    c) sumy aktywów bilansu dłużnika, sporządzonego na koniec jednego z tych lat, przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.";

  6) w art. 284 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

   "9) informację, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

    a) dłużnik zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub

    b) dłużnik osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub

    c) sumy aktywów bilansu dłużnika, sporządzonego na koniec jednego z tych lat, przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.";

  7) w art. 323:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Obrony Narodowej przysługuje prawo wykupu składników majątku służących do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2d w brzmieniu:

    "2a. O zamiarze sprzedaży składników majątku służących do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa zarządca zawiadamia Ministra Obrony Narodowej, który może przedstawić sędziemu-komisarzowi w terminie:

     1) tygodnia od dnia zawiadomienia - opinię albo

     2) trzydziestu dni od dnia zawiadomienia - oświadczenie o skorzystaniu z prawa wykupu, o którym mowa w ust. 2.

    2b. Wykup, o którym mowa w ust. 2, jest dokonywany po cenie sprzedaży ustalonej na podstawie dowodu z opinii biegłego, przy czym cena nie może być niższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie. Koszty opinii biegłego ponosi Skarb Państwa.

    2c. Na postanowienie ustalające cenę sprzedaży, po której jest dokonywany wykup, o którym mowa w ust. 2, zażalenie przysługuje Ministrowi Obrony Narodowej, wierzycielom oraz dłużnikowi.

    2d. W przypadku wykupu składników majątku obciążonych zastawem rejestrowym, przepis art. 311 ust. 1ad Prawa upadłościowego stosuje się odpowiednio.",

   c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Sprzedaż, o której mowa w ust. 1, oraz wykup, o którym mowa w ust. 2, wywołują takie skutki jak sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu upadłościowym.".

Art. 4. W ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 19 w pkt 33 w lit. b polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie:

   "ust. 1a otrzymuje brzmienie:";

  2) w art. 20 w pkt 3 w lit. a:

   a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie:

    "w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:",

   b) pkt 5 oznacza się jako pkt 7.

Art. 5. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 2 i 3 niniejszej ustawy osoby posiadające licencję doradcy restrukturyzacyjnego przedstawią Ministrowi Sprawiedliwości adres poczty elektronicznej, listę spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w których pełnią funkcję nadzorcy, zarządcy lub syndyka, oraz spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w których spółki handlowe, w których osoby te są wspólnikami ponoszącymi odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkami zarządu reprezentującymi spółkę, pełnią taką funkcję. Lista będzie zawierać wskazanie sygnatur spraw oraz nazw sądów, w których są one prowadzone.

Art. 6. 1. Do postępowań prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Przepis art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się, jeżeli odwołanie osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego z powodu rażącego uchybienia nastąpiło po wejściu w życie niniejszej ustawy.

Art. 7. 1. Do spraw, w których wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub wniosek o ogłoszenie upadłości wpłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy sąd w sprawach dłużnika będącego przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1) zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub

  2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub

  3) osiągnął sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, które przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro

- może powołać do pełnienia funkcji syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego bez tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, jeżeli z powodu braku wystarczającej liczby osób uprawnionych powołanie osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego z tytułem kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego byłoby niemożliwe lub sprzeczne z dobrem wymiaru sprawiedliwości, o czym zawiadamia Ministra Sprawiedliwości.

Art. 8. 1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości w zakresie nadzoru nad działalnością osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego wynosi w:

  1) 2020 r. - 65.000 zł;

  2) 2021 r. - 65.000 zł;

  3) 2022 r. - 65.000 zł;

  4) 2023 r. - 65.000 zł;

  5) 2024 r. - 65.000 zł;

  6) 2025 r. - 65.000 zł;

  7) 2026 r. - 65.000 zł;

  8) 2027 r. - 65.000 zł;

  9) 2028 r. - 65.000 zł;

  10) 2029 r. - 65.000 zł.

2. Minister Sprawiedliwości monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na racjonalizacji częstotliwości wykonywania czynności nadzorczych w przypadkach innych niż wymagające wszczęcia postępowania w przedmiocie cofnięcia licencji doradcy restrukturyzacyjnego z powodu uporczywego lub rażącego naruszenia przepisów prawa przez osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 lub 2 ustawy zmienianej w art. 1.

4. Minister Sprawiedliwości odpowiada za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 5, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;*)

  2) art. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

_____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 15.05.2019 r.