Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 21.02.2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 690

Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, 60 i 125) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w odnośniku nr 2:

   a) uchyla się pkt 5,

   b) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

    "7) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/480 z dnia 1 kwietnia 2016 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1213/2010 (Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 206 z 09.08.2017, str. 3).";

  2) w art. 7a w ust. 7 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

   "3a) kraj rejestracji;";

  3) w art. 80:

   a) w ust. 2 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

    "c) markę, typ, numer rejestracyjny i kraj rejestracji pojazdu,",

   b) uchyla się ust. 2b;

  4) w art. 82h: 

   a) w ust. 1:

    - po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:

     "4a) numery rejestracyjne pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgłoszonych w wykazie pojazdów, o którym mowa w art. 7a ust. 7;

     4b) kraj rejestracji pojazdów, o których mowa w pkt 4a;",

    - po pkt 5 dodaje się pkt 5a-5c w brzmieniu:

     "5a) status licencji wspólnotowej;

     5b) rodzaj licencji wspólnotowej;

     5c) liczbę pojazdów zgłoszonych do licencji wspólnotowej;",

   b) w ust. 2:

    - po pkt 4 dodaje się pkt 4a-4e w brzmieniu:

     "4a) numer dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji;

     4b) datę wydania dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji;

     4c) okres obowiązywania nałożonej sankcji;

     4d) informację o wykonaniu lub wyegzekwowaniu nałożonej sankcji;

     4e) nazwę organu, który wydał dokument zawierający ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji;",

    - po pkt 7 dodaje się pkt 7a i 7b w brzmieniu:

     "7a) numer rejestracyjny pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia; 

     7b) kraj rejestracji pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia;",

   c) w ust. 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

    "9) nazwę organu, który stwierdził niezdolność.",

   d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

    "5a. Główny Inspektor Transportu Drogowego jest organem, który posiada dostęp do funkcji kontroli licencji wspólnotowej w systemie europejskich rejestrów przedsiębiorców transportu drogowego (ERRU), o którym mowa w art. 16 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.";

  5) w art. 82i w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1) art. 82h ust. 1 i ust. 2 pkt 8 - odpowiednio do swoich kompetencji: organy, o których mowa w art. 7 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, niezwłocznie:

    a) po tym, jak decyzja w sprawie wydania, zmiany, zawieszenia albo cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej bądź decyzja stwierdzająca utratę dobrej reputacji albo stwierdzająca, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona, stała się ostateczna,

    b) po przedłożeniu przez przewoźnika drogowego wykazu pojazdów, o którym mowa w art. 7a ust. 7 - w zakresie danych, o których mowa w art. 82h ust. 1 pkt 4a i 4b,

    c) po zgłoszeniu przez przewoźnika drogowego zmiany danych na podstawie art. 14 ust. 1 - w zakresie danych, które nie są zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej;

   2) art. 82h ust. 2 pkt 1-7b - odpowiednio do swoich kompetencji: wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego, wojewódzcy komendanci Policji, komendanci oddziałów i komendanci placówek Straży Granicznej, naczelnicy urzędów celno-skarbowych, Główny Inspektor Pracy oraz zarządcy dróg:

    a) gdy decyzja o nałożeniu kary za naruszenie przepisów stała się wykonalna,

    b) kiedy uprawomocnił się mandat karny bądź orzeczenie o nałożeniu kary,

    c) po wykonaniu lub wyegzekwowaniu nałożonej kary;";

  6) w art. 82j:

   a) w ust. 1 wyrazy "z wyjątkiem pkt 6b" zastępuje się wyrazami "z wyjątkiem pkt 4a, 4b, 6b",

   b) w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy "pkt 6b" zastępuje się wyrazami "pkt 4a, 4b, 6b",

   c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

    "3a. Dane, o których mowa w art. 82h ust. 3, są udostępniane na wniosek jednostek, o których mowa w art. 38 ust. 2, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonywania nałożonych na te jednostki zadań, o których mowa w art. 38 ust. 3. Dane udostępnia się niezwłocznie w terminie do 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

    3b. Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazuje dane, o których mowa w art. 82h ust. 2, staroście właściwemu do wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 7d, jeżeli liczba poważnych naruszeń ujawnionych w ewidencji poważnych naruszeń może prowadzić do wszczęcia tego postępowania.",

   d) w ust. 5 wyrazy "W przypadku, o którym mowa w ust. 3" zastępuje się wyrazami "W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 3a",

   e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

    "5a. Przekazywanie, o którym mowa w ust. 3b, odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub środkami komunikacji elektronicznej obsługiwanymi przez system teleinformatyczny Rejestru.",

   f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Wnioski, o których mowa w ust. 3 i 3a, składane za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Głównego Inspektora Transportu Drogowego powinny być podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.",

   g) w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 3, porozumienie" zastępuje się wyrazami "ust. 3 i 3a, porozumienia".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.*)

____________________
*)Uwaga od redakcji: Ustawa została ogłoszona w dniu 12.04.2019 r.