Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 22.11.2018 r. o dokumentach publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2019 r. poz. 53

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Rozdział 1 - 10

(pominięto przez redakcję)

Art. 1 - 58.  (pominięto przez redakcję)


Rozdział 11

Zmiany w przepisach

Art. 59. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) w art. 20a ust. 2 otrzymuje brzmienie.

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 60. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) w art. 9c ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 61. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 75a w ust. 1 wyrazy "art. 75aa-75d" zastąpić wyrazami "art. 75aa-75c";

  2) uchyla się art. 75d.

Art. 62. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430, 650, 1544 i 2399) w art. 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 63. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399) w art. 35:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 64. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4 pkt 5c otrzymuje brzmienie:

   "5c) zamówień dotyczących wytwarzania:

    a) blankietów dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53), oraz ich personalizacji lub indywidualizacji,

    b) znaków akcyzy,

    c) znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53),

    d) kart do głosowania, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w art. 20 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318 oraz z 2017 r. poz. 850 i 1579),

    e) znaków holograficznych umieszczanych na zaświadczeniach o prawie do głosowania, o których mowa w art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy,

    f) układu mikroprocesorowego z oprogramowaniem służącym do zarządzania dokumentami publicznymi, systemów i baz informatycznych niezbędnych do zastosowania dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, zawierających warstwę elektroniczną, zgodnie z ich przeznaczeniem;";

  2) uchyla się art. 4aa.

Art. 65. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 66. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 650, 1544, 1669 i 2399) w art. 39:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 67. W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 oraz z 2018 r. poz. 730) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 68. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) uchyla się art. 19.

Art. 69. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169, 650, 1481 i 1629) uchyla się art. 29.

Art. 70. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) w art. 131 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

  "2. Funkcjonariusze wykonujący czynności operacyjno-rozpoznawcze przy wykonywaniu tych czynności mogą posługiwać się dokumentami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53) lub innymi dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych ich identyfikujących oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych.".

Art. 71. W ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 79, 650 i 957) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1:

   a) uchyla się pkt 7,

   b) w pkt 19 wyrazy "art. 132 ust. 1-3" zastępuje się wyrazami "art. 132 ust. 1-2 i 5-7",

   c) w pkt 20 wyrazy "art. 132 ust. 1-3, 5 i 6" zastępuje się wyrazami "art. 132 ust. 1-2 i 5-7";

  2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618, 911 i 2077) po art. 96c dodaje się art. 96d w brzmieniu:

   "Art. 96d. Kto, działając w imieniu podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, przekazuje osobie nieuprawnionej blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub profesjonalny dowód rejestracyjny, lub profesjonalną tablicę rejestracyjną, podlega karze grzywny.".";

  3) uchyla się art. 9.

Rozdział 12

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Art. 72 - 79. (pominięto przez redakcję)

Art. 80. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. b tiret drugie i ust. 3, art. 5 ust. 2 pkt 10-14, art. 7 ust. 6, art. 9, art. 10, art. 15 pkt 1, art. 34 ust. 1 i art. 35 w zakresie, w jakim dotyczą dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 10-14, które wchodzą w życie po upływie 48 miesięcy od dnia ogłoszenia;*)

  2) art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 45-48, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia;*)

  3) art. 5 ust. 2 pkt 27 w zakresie, w jakim dotyczy profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, i art. 71, które wchodzą w życie z dniem 11 lipca 2019 r.;

  4) art. 17 ust. 2 i art. 22-33, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.;

  5) art. 42, który wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia;*)

  6) art. 67, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.*)

______________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 11.01.2019 r.