Ustawa z dnia 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.08.01
 
zmieniony przez
art. 153 
Istniejące wersje czasowe art. 25
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 55
2019.08.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 25. W ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 i 650) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1 w pkt 18 art. 21c otrzymuje brzmienie:

   "Art. 21c. Sąd rejestrowy otrzymuje z Krajowego Rejestru Zadłużonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacje o obwieszczeniach dokonanych na podstawie art. 376 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.) w odniesieniu do osób wpisanych lub podlegających wpisowi w przypadku spółek handlowych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeń w działach 2, 5 i 6 rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.";

  2) uchyla się art. 4;

  3) art. 5 i art. 6 otrzymują brzmienie:

   "Art. 5. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w art. 199a w ust. 6 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

     "5) oświadczenie osoby, o której mowa w ust. 5, że nie jest ujawniona w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.";

    2) w art. 199c w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

     "11) jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego lub ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.".

   Art. 6. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650) w art. 51c w ust. 1 w pkt 7 lit. c otrzymuje brzmienie:

    "c) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego i Krajowym Rejestrze Zadłużonych.".";

  4) uchyla się art. 13;

  5) art. 19 i art. 20 otrzymują brzmienie:

   "Art. 19. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2163 oraz z 2019 r. poz. 55 i 730) w art. 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego oraz nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;".

   Art. 20. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 45, 55 i 60) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w art. 11:

     a) w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

      "e) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego i nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,",

     b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

      "1) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego i nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;";

    2) w art. 14 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

     "5) odpis albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego i braku ujawnienia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;".".

  6) w art. 21:

   a) uchyla się pkt 1,

   b) uchyla się pkt 4;

  7) uchyla się art. 24;

  8) uchyla się art. 28;

  9) w art. 29 uchyla się pkt 1;

  10) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu:

   "Art. 39a. Do dnia 30 czerwca 2019 r. przepisów art. 9a, art. 19e oraz art. 20 ust. 1g ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do dokumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ustawy zmienianej w art. 10, składanych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.";

  11) w art. 41 uchyla się ust. 2;

  12) art. 45 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 45. W sprawach o wpis na podstawie art. 55 ustawy zmienianej w art. 1 wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 grudnia 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.";

  13) w art. 55:

   a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) art. 1 pkt 16 i 17, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2019 r.;",

   b) w pkt 4 na końcu dodaje się średnik i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

    "5) art. 1 pkt 18 w zakresie dodawanego art. 21c, pkt 23, pkt 30 w zakresie uchylenia art. 55 i art. 57, art. 3 pkt 19, art. 5, art. 6, art. 18-20, art. 21 pkt 6, art. 25 oraz art. 45, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.".