Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 22.11.2018 r. o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 37

Rozdział 1 - 3

(pominięto przez redakcję)

Art. 1 - 36. (pominięto przez redakcję)

Rozdział 4

Zmiany w przepisach i przepis końcowy

Art. 37. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) w art. 17 w ust. 1 pkt 39 otrzymuje brzmienie:

  "39) dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców, partii politycznych, europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, działających na podstawie odrębnych przepisów - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej;".

Art. 38. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) w art. 3 w ust. 4:

  1) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

   "1a) europejskich partii politycznych;";

  2) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

   "5a) europejskich fundacji politycznych.".

Art. 39. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 8.01.2019 r.