Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21.12.2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 2489

Na podstawie art. 26h ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Załącznik

Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych

1. Materiały budowlane i urządzenia:

  1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

  2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

  3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

  4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

  5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

  6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

  7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

  8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

  9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

  10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

  11) pompa ciepła wraz z osprzętem;

  12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

  13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

  14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

  15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

2. Usługi:

  1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

  2) wykonanie analizy termograficznej budynku;

  3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

  4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

  5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

  6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

  7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

  8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

  9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

  10) montaż pompy ciepła;

  11) montaż kolektora słonecznego;

  12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

  13) montaż instalacji fotowoltaicznej;

  14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

  15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

  16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.