Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2018 r. poz. 2479
 zmieniony przez
Wyświetl wcześniejsze wersje
2021.01.01 - bieżąca
 zmieniony przez

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 11q ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych i grupowej dokumentacji cen transferowych.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2479
2020.02.15
zmieniony przez
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Lokalna dokumentacja cen transferowych obejmuje:

  1) w zakresie opisu podmiotu powiązanego, o którym mowa w art. 11q ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej "ustawą":

   a) opis struktury zarządczej i schemat organizacyjny podmiotu powiązanego,

   b) opis podstawowej działalności podmiotu powiązanego, w tym:

    - wskazanie przedmiotu prowadzonej działalności,

    - wskazanie rynków geograficznych, na których podmiot powiązany prowadzi działalność,

    - opis branży i otoczenia rynkowego, w ramach których podmiot powiązany prowadzi działalność, ze wskazaniem wpływu warunków ekonomicznych i regulacyjnych oraz wskazaniem kluczowych konkurentów,

    - opis strategii gospodarczej,

    - informację o istotnych ekonomicznie funkcjach, aktywach lub ryzykach, mających wpływ na podmiot powiązany, które zostały przeniesione w roku obrotowym i w roku poprzedzającym rok obrotowy, jeżeli takie przeniesienie nastąpiło;

  2) w zakresie opisu transakcji, w tym analizy funkcji, ryzyk i aktywów, o którym mowa w art. 11q ust. 1 pkt 2 ustawy:

   a) przedmiot i rodzaj transakcji kontrolowanej,

   b) informację o podmiotach powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej zawierającą:

    - nazwę i siedzibę lub miejsce zarządu,

    - numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju,

    - wskazanie przedmiotu podstawowej działalności,

    - rodzaj powiązań występujących pomiędzy tymi podmiotami,

   c) analizę funkcjonalną podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej, z uwzględnieniem istotnych zmian w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego, zawierającą opis:

    - wykonywanych funkcji,

    - ponoszonych ryzyk, w tym zdolności do ich ponoszenia,

    - angażowanych aktywów,

   d) sposób kalkulacji ceny transferowej, wraz z przyjętymi założeniami,

   e) wartość transakcji kontrolowanej, określoną zgodnie z art. 11l ust. 2 ustawy, z podziałem na kontrahentów,

   f) otrzymane lub przekazane płatności związane z transakcją kontrolowaną, w tym dokonane potrącenia wzajemnych wierzytelności,

   g) umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące transakcji kontrolowanej,

   h) porozumienia lub interpretacje podatkowe dotyczące transakcji kontrolowanej, w tym porozumienia dotyczące cen transferowych, zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska lub wydane przez te administracje;

  3) w zakresie analizy cen transferowych, o której mowa w art. 11q ust. 1 pkt 3 ustawy:

   a) wskazanie metody, o której mowa w art. 11d ust. 1 i 2 ustawy, zastosowanej do weryfikacji ceny transferowej, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem wyboru,

   b) wskazanie strony lub transakcji podlegającej badaniu w ramach analizy cen transferowych, jeżeli wynika to z metody wskazanej zgodnie z lit. a, wraz z uzasadnieniem wyboru,

   c) opis analizy porównawczej, o której mowa w art. 11q ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, przeprowadzonej z wykorzystaniem metody wskazanej zgodnie z lit. a, zawierający:

    - opis procesu wyszukiwania i doboru danych oraz wskazanie źródeł tych danych, wraz z uzasadnieniem doboru kryteriów wyszukiwania oraz istotnych założeń przyjętych na potrzeby dokonania tej analizy,

    - dane porównawcze przedstawione w postaci elektronicznej umożliwiającej ich edycję, grupowanie, sortowanie i przeprowadzanie weryfikacji wykonanych obliczeń, w tym wskaźniki finansowe, przyjęte oraz odrzucone w ramach tej analizy, wraz z ich opisem, odnoszące się do transakcji zawieranych przez podmiot powiązany z podmiotem niepowiązanym (dane wewnętrzne) albo zawieranych pomiędzy podmiotami niepowiązanymi (dane zewnętrzne), jeżeli są dostępne,

    - uzasadnienie powodów przyjęcia do tej analizy danych z wielu lat lub z jednego roku,

    - uzasadnienie wyboru wskaźnika finansowego przyjętego do tej analizy, jeżeli został zastosowany,

    - opis korekty porównywalności wraz z uzasadnieniem, jeżeli została zastosowana,

    - wskazanie wyznaczonego w wyniku tej analizy punktu lub przedziału wraz z opisem miar statystycznych, jeżeli zostały zastosowane,

   d) opis analizy zgodności, o której mowa w art. 11q ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, jeżeli na podstawie art. 11q ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy nie jest sporządzany opis analizy porównawczej, przy czym w przypadku wskazania zgodnie z lit. a metody stanowiącej technikę wyceny opis tej analizy zawiera:

    - uzasadnienie wyboru zastosowanej techniki wyceny,

    - opis źródeł danych wykorzystanych do wyceny,

    - opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do wyceny, w szczególności założeń do wskaźników stosowanych w wycenie oraz opis sposobu kalkulacji tych wskaźników,

    - opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do prognoz, opis źródła wykorzystanych danych oraz wskazanie celu prognozy - w przypadku gdy zastosowanie techniki wyceny wymaga zastosowania prognozy,

    - analizę wrażliwości wskazującą wpływ zmian poszczególnych założeń na wynik wyceny,

    - uzasadnienie przyjętego punktu z przedziału wartości przedmiotu transakcji kontrolowanej,

   e) odniesienie ceny transferowej do wyniku analiz, o których mowa w art. 11q ust. 1 pkt 3 ustawy, wraz z uzasadnieniem odchyleń, jeżeli wystąpiły;

  4) w zakresie informacji finansowych, o których mowa w art. 11q ust. 1 pkt 4 ustawy:

   a) zatwierdzone sprawozdanie finansowe dotyczące roku obrotowego sporządzone na podstawie przepisów o rachunkowości,

   b) opis umożliwiający przyporządkowanie danych finansowych dotyczących transakcji kontrolowanej do pozycji sprawozdania finansowego, o którym mowa w lit. a, lub do innych informacji w nim zawartych;

  5) w zakresie uzasadnienia gospodarczego transakcji, o którym mowa w art. 11q ust. 1a ustawy:

   a) okoliczności, z których wynika obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 11o ust. 1 lub 1a ustawy,

   b) opis spodziewanych:

    - korzyści podatkowych, takich jak: niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości, powstanie lub zawyżenie straty podatkowej oraz powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku,

    - innych, kwantyfikowalnych lub niekwantyfikowalnych, korzyści ekonomicznych, takich jak: zwiększenie rentowności działalności przed opodatkowaniem, zwiększenie produktywności pracy, wzmocnienie przewagi konkurencyjnej, zwiększenie udziału w rynku, zwiększenie rozpoznawalności przedsiębiorstwa, marki lub produktu oraz rozwój cech funkcjonalnych przedsiębiorstwa lub produktu,

   c) pozostałe przyczyny gospodarcze transakcji.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2479
2020.02.15
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. Grupowa dokumentacja cen transferowych obejmuje:

  1) w zakresie opisu grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 11q ust. 2 pkt 1 ustawy:

   a) opis lub schemat struktury właścicielskiej grupy kapitałowej wraz z podaniem nazwy i siedziby lub miejsca zarządu podmiotów wchodzących w jej skład,

   b) opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę kapitałową, zawierający:

    - opis najistotniejszych czynników decydujących o przewadze konkurencyjnej i możliwościach rozwoju grupy kapitałowej,

    - opis lub schemat łańcucha wartości dla pięciu najistotniejszych pod względem przychodów grup produktów lub usług oraz takich grup produktów lub usług, z których przychody stanowią powyżej 5% skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej, wraz ze wskazaniem głównych rynków geograficznych dla tych grup produktów lub usług,

    - wyszczególnienie i zwięzły opis istotnych umów lub porozumień zawieranych między podmiotami powiązanymi grupy kapitałowej, w zakresie usług, innych niż usługi dotyczące badań i rozwoju, zawierający w szczególności opis zdolności głównych usługodawców do świadczenia istotnych usług wewnątrzgrupowych oraz informację w zakresie polityki cen transferowych grupy w odniesieniu do alokacji kosztów usług wewnątrzgrupowych i zasad ustalania cen za te usługi,

    - zwięzły słowny opis analizy funkcjonalnej przedstawiający istotny udział podmiotów powiązanych w tworzeniu wartości w ramach grupy kapitałowej, w tym istotne funkcje pełnione przez te podmioty powiązane, ponoszone przez nie istotne ryzyka i angażowane istotne aktywa,

    - informację o istotnych transakcjach restrukturyzacji oraz transakcjach związanych ze zmianami własnościowymi, w tym przejęciach, połączeniach i likwidacjach, przeprowadzonych w sprawozdawczym roku obrotowym grupy kapitałowej;

  2) w zakresie opisu istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 11q ust. 2 pkt 2 ustawy:

   a) ogólny opis strategii grupy kapitałowej w zakresie tworzenia, rozwoju, własności oraz wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych wraz z informacją o lokalizacji istotnych ośrodków badawczo-rozwojowych oraz lokalizacji ośrodków zarządzających funkcjami badawczo-rozwojowymi,

   b) wykaz wartości niematerialnych i prawnych lub ich grup istotnych z punktu widzenia cen transferowych wraz ze wskazaniem podmiotów posiadających tytuły prawne do tych wartości,

   c) wykaz istotnych umów lub porozumień zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi grupy kapitałowej dotyczących wartości niematerialnych i prawnych, w tym umów o podziale kosztów, umów o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i umów licencyjnych,

   d) opis polityki cen transferowych grupy kapitałowej w zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz wartości niematerialnych i prawnych,

   e) ogólny opis istotnych zmian w zakresie kontroli i własności wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z tych wartości, wraz ze wskazaniem zaangażowanych podmiotów, ich siedziby lub miejsca zarządu oraz wypłaconego z tytułu tych zmian wynagrodzenia lub rekompensaty;

  3) w zakresie opisu istotnych transakcji finansowych grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 11q ust. 2 pkt 3 ustawy:

   a) ogólny opis sposobu finansowania działalności grupy kapitałowej, w tym informacje o istotnych umowach dotyczących finansowania zawartych z podmiotami niepowiązanymi,

   b) wskazanie podmiotów pełniących funkcje w zakresie centralnego finansowania w ramach grupy kapitałowej oraz ich siedziby i miejsca sprawowania faktycznego zarządu,

   c) ogólny opis polityki cen transferowych w zakresie finansowania pomiędzy podmiotami powiązanymi;

  4) w zakresie informacji finansowych i podatkowych grupy kapitałowej, o których mowa w art. 11q ust. 2 pkt 4 ustawy:

   a) roczne skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej,

   b) wykaz i zwięzły opis:

    - jednostronnych uprzednich porozumień cenowych wydanych dla podmiotów powiązanych grupy kapitałowej,

    - jednostronnych porozumień dotyczących cen transferowych oraz innych interpretacji podatkowych dotyczących przypisania dochodu pomiędzy państwami, wydanych przez administracje podatkowe państw innych niż Rzeczpospolita Polska dla podmiotów powiązanych grupy kapitałowej lub zawartych z tymi podmiotami.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.*)

____________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12.09.2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1753), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193).