Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.12.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.12.29
do 2019.03.29
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2471
Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2471
2019.03.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych, w tym do bilansu budżetu państwa, sporządzonych za rok 2018.