Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 22.11.2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 2404

Art. 1. W ustawie z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 137) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w art. 2 wyrazy "Do dnia 31 grudnia 2018 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 30 czerwca 2020 r.";

    2) w art. 3 w ust. 1 wyrazy "po dniu 31 grudnia 2018 r." zastępuje się wyrazami "po dniu 30 czerwca 2020 r.".

Art. 2. 1. Wstępne zapotrzebowania na legalizacyjne znaki akcyzy złożone przez posiadaczy płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w terminie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, nie wywołują skutków prawnych.

2. Posiadacze płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w tym posiadacze, o których mowa w ust. 1, składają wstępne zapotrzebowanie na legalizacyjne znaki akcyzy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dnia 31 marca 2020 r. Przepis art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2018 r.