Ustawa z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.05.27
 
zmieniony przez
art. 8 
Istniejące wersje czasowe art. 130
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
2022.05.27
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 130. 1. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2-4, oraz z uwzględnieniem art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116).

2. W przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, może brać udział asystent techniczny.

3. Do asystentów technicznych, biorących udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 9c ust. 10a, 11 i 13 oraz art. 44zzzia ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. W przepisach wydanych na podstawie art. 44zzzv ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określi również szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania:

    1) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, z uwzględnieniem przepisów ust. 2 i 3, w odniesieniu do uczniów, słuchaczy, absolwentów i osób, o których mowa w art. 131 ust. 1, egzaminatorów, o których mowa w art. 122, oraz asystentów technicznych, o których mowa w ust. 3, oraz

    2) egzaminu zawodowego w odniesieniu do uczniów, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1.