Ustawa z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.05.27
 
zmieniony przez
art. 8 
Istniejące wersje czasowe art. 97
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
2022.05.27
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 97. 1. Opinie wojewódzkich rad rynku pracy oraz powiatowych rad rynku pracy, o których mowa w art. 68 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wydane przed dniem 1 stycznia 2019 r., zachowują moc do dnia 31 sierpnia 2022 r.

2. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy, o której mowa w art. 68 ust. 7 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie jest wymagana w przypadku szkół, które od roku szkolnego 2019/2020 będą kontynuowały kształcenie w zawodach, których nazwa i symbol cyfrowy tego zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest tożsamy z nazwą i symbolem cyfrowym zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

3. Wnioski o uzyskanie opinii wojewódzkich oraz powiatowych rad rynku pracy złożone przed dniem 1 stycznia 2019 r., na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, rozpatruje się zgodnie z przepisami dotychczasowymi.