Ustawa z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.01.19
 
zmieniony przez
art. 6 
Istniejące wersje czasowe art. 103
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
2021.01.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 103. 1. Akredytacja kuratora oświaty przyznana przed dniem 1 września 2019 r. na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowuje moc do zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Postępowania o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej złożone i nierozpatrzone przed dniem 1 września 2019 r., rozpatruje się zgodnie z przepisami art. 118 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Wnioskodawca dostosuje wniosek do wymagań określonych w art. 118 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 31 grudnia 2019 r.

3. Akredytacja przyznana przez kuratora oświaty przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 68b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., zachowuje moc do dnia zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.