Ustawa z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.04.01
do 2019.08.31
zmieniony przez
art. 97 
Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
2019.04.01
zmieniony przez
2019.09.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2:

   a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) przedszkola, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, a także inne formy wychowania przedszkolnego;",

   b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;";

  2) w art. 3:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. System oświaty w zakresie kształcenia zawodowego wspierają także pracodawcy, organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw kompetencji oraz Rada Programowa do spraw kompetencji, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).",

   b) w ust. 2 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 i 1a";

  3) w art. 4:

   a) w pkt 7-11 wyrazy "klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1" zastępuje się wyrazami "klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a",

   b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

    "15) placówce rolniczej - należy przez to rozumieć placówki i centra, o których mowa w art. 2 pkt 4, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych wyłącznie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub minister właściwy do spraw rynków rolnych;",

   c) uchyla się pkt 23,

   d) po pkt 24 dodaje się pkt 24a i 24b w brzmieniu:

    "24a) klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - należy przez to rozumieć klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1;

    24b) klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego - należy przez to rozumieć klasyfikację zawodów szkolnictwa artystycznego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 1;",

   e) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

    "25) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego - należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodu lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, uwzględnianych w programach nauczania, oraz kryteria weryfikacji tych efektów, umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w tym wyposażenie i sprzęt niezbędne do realizacji tego kształcenia oraz minimalną liczbę godzin kształcenia w zawodzie;",

   f) po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu:

    "25a) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego - należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodu, uwzględnianych w programach nauczania i umożliwiających ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, oraz warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w tym wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną liczbę godzin kształcenia w zawodzie;",

   g) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

    "27) programie nauczania zawodu - należy przez to rozumieć program, o którym mowa w art. 3 pkt 13c ustawy o systemie oświaty;",

   h) po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu:

    "28a) szkole prowadzącej kształcenie zawodowe - należy przez to rozumieć:

     a) szkoły, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, e i f, prowadzące kształcenie w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, do których są przyjmowane:

      - w przypadku szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b i c - osoby niepełnoletnie oraz niepełnoletnie i pełnoletnie osoby objęte kształceniem specjalnym zorganizowanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2,

      - w przypadku szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. e i f - niepełnoletnie i pełnoletnie osoby, oraz

     b) szkoły artystyczne;",

   i) pkt 29 otrzymuje brzmienie:

    "29) szkole dla dorosłych - należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której są przyjmowane osoby pełnoletnie oraz kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły;",

   j) po pkt 29 dodaje się pkt 29a-29d w brzmieniu:

    "29a) kształceniu w formie dziennej - należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa się przez 5 dni w tygodniu albo przez 6 dni w tygodniu w przypadkach określonych w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 111 pkt 14 lub art. 113 pkt 9;

    29b) kształceniu w formie stacjonarnej - należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa się przez 3 lub 4 dni w tygodniu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 111 pkt 14;

    29c) kształceniu w formie zaocznej - należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach - co tydzień przez 2 dni, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 111 pkt 14;

    29d) szkole polskiej - należy przez to rozumieć szkołę przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich;",

   k) pkt 30 i 31 otrzymują brzmienie:

    "30) kształceniu ustawicznym - należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny;

    31) formach pozaszkolnych - należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 117 ust. 1a;",

   l) po pkt 33 dodaje się pkt 33a w brzmieniu:

    "33a) zawodzie - należy przez to rozumieć również zawód o charakterze pomocniczym określony w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;",

   m) pkt 34 i 35 otrzymują brzmienie:

    "34) kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie - należy przez to rozumieć wyodrębniony w zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie jednej kwalifikacji;

    35) kwalifikacyjnym kursie zawodowym - należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji;",

   n) po pkt 35 dodaje się pkt 35a-35c w brzmieniu:

    "35a) kursie umiejętności zawodowych - należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia:

     a) podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo

     b) efekty kształcenia właściwe dla dodatkowych umiejętności zawodowych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1;

    35b) kursie kompetencji ogólnych - należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego;

    35c) turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - należy przez to rozumieć formę kształcenia zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w tym zawodzie;",

   o) pkt 36 otrzymuje brzmienie:

    "36) egzaminie zawodowym - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 21 ustawy o systemie oświaty;";

  4) w art. 8:

   a) w ust. 5:

    - w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

     "a) szkoły polskie,",

    - w pkt 2 w lit. c w tiret drugie wyrazy "szkolnych punktów konsultacyjnych" zastępuje się wyrazami "szkół polskich",

   b) w ust. 14 wyrazy "klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1" zastępuje się wyrazami "klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego",

   c) po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:

    "14a. Ministrowie właściwi do spraw zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, niewymienieni w ust. 4-14, mogą zakładać i prowadzić publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz placówki i centra, o których mowa w art. 2 pkt 4, kształcące wyłącznie w zawodach, dla których są właściwi.",

   d) po ust. 21 dodaje się ust. 21a w brzmieniu:

    "21a. Prowadzenie publicznych szkół, placówek i centrów, o których mowa w ust. 14a, może być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a jednostką samorządu terytorialnego. Przepis ust. 21 stosuje się odpowiednio.";

  5) w art. 10:

   a) w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

    "7) przekazanie do szkół dla dzieci i młodzieży oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, z wyjątkiem szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych.",

   b) w ust. 2 wyrazy "ust. 4-13" zastępuje się wyrazami "ust. 4-14a";

  6) w art. 11 w ust. 7 w pkt 1 wyrazy "egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie" zastępuje się wyrazami "egzaminu zawodowego";

  7) w art. 14:

   a) w ust. 1 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

    "a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego albo podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego,",

   b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

    "2. Szkoły publiczne oraz szkoły niepubliczne, o których mowa w ust. 3, umożliwiają uzyskanie świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów lub dyplomów państwowych.

    3. Szkołą niepubliczną niebędącą szkołą artystyczną jest szkoła, która:

     1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego;

     2) realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w okresie nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;

     3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1 pkt 5;

     4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;

     5) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;

     6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; przepisy art. 15 ust. 2, 4 i 6 stosuje się odpowiednio;

     7) stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych.",

   c) w ust. 4:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Niepubliczna szkoła artystyczna może uzyskać uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, o których mowa w ust. 2, jeżeli:",

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne - również podstawę programową kształcenia ogólnego;",

    - pkt 6 otrzymuje brzmienie:

     "6) kształci w zawodach szkolnictwa artystycznego określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego;",

    - w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

     "8) stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla publicznych szkół artystycznych.";

  8) w art. 17:

   a) uchyla się ust. 1,

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne może być tylko szkołą publiczną albo niepubliczną o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej.";

  9) w art. 18:

   a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

    "2a. W szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz w szkołach artystycznych kształcenie odbywa się w formie dziennej, a w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej - kształcenie może odbywać się w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej.

    2b. W szkole dla dorosłych kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej lub zaocznej.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może określić, w drodze rozporządzenia, typ szkoły inny niż wymieniony w ust. 1 oraz ustalić sposób organizacji kształcenia w tym typie szkoły, biorąc pod uwagę konieczność realizowania cyklu kształcenia uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego dla obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.";

  10) w art. 19 w ust. 2:

   a) pkt 3-5 otrzymują brzmienie:

    "3) technikum umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

    4) branżowej szkoły I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II;

    5) branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;",

   b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

    "7) szkoły policealnej umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie.";

  11) w art. 20:

   a) w ust. 2 w pkt 2 lit. b i c otrzymują brzmienie:

    "b) posiada certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, lub

    c) uzyskała dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.",

   b) w ust. 3 w pkt 2 lit. b i c otrzymują brzmienie:

    "b) posiada certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia lub świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, która wraz z kwalifikacją, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a lub b, zostały wyodrębnione w tym samym zawodzie, lub

    c) uzyskała dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie nauczanym na poziomie technika.";

  12) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. W szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne.";

  13) art. 26 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 8, realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

    1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz

    2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

   2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

   3. Diagnozę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza dyrektor szkoły lub placówki albo upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.

   4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do przedszkoli, szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i policealnych szkół artystycznych.";

  14) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu:

   "Art. 26a. 1. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, z wyjątkiem szkół artystycznych, prowadzą zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa zawodowego, w celu wspierania dzieci i uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu:

    1) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego preorientacji zawodowej, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

    2) w klasach I-VI szkół podstawowych orientacji zawodowej, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

    3) w klasach i szkołach, o których mowa w art. 109 ust. 6, zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. 

   2. Doradztwo zawodowe jest realizowane na:

    1) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego;

    2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie;

    3) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;

    4) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

    5) zajęciach z wychowawcą.

   3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, sposób realizacji doradztwa zawodowego, a także zadania doradcy zawodowego, uwzględniając rolę doradztwa zawodowego w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.";

  15) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Szkoły są obowiązane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów kształcących się w tych szkołach w formie dziennej, z wyjątkiem szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych wynosi 4 godziny lekcyjne, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych - 3 godziny lekcyjne, w ciągu tygodnia.";

  16) w art. 29:

   a) w ust. 1:

    - w pkt 1 wyrazy "art. 91 ust. 1, 2, 3 i 7" zastępuje się wyrazami "art. 91 ust. 1, 1a, 2, 3 i 7",

    - w pkt 2 wyrazy "art. 10 ust. 1 pkt 1-5" zastępuje się wyrazami "art. 10 ust. 1 pkt 1-5 i 7",

    - w pkt 3 po wyrazach "art. 106 ust. 3, 5 i 6" dodaje się przecinek i wyrazy "art. 107 ust. 6, 8, 9 i 9a, art. 110 ust. 3, art. 117 ust. 8",

   b) w ust. 3 skreśla się wyrazy "oraz zadania i kompetencje organu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 176 ust. 3,";

  17) w art. 31:

   a) w ust. 10 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które mogą przyjąć dziecko.",

   b) dodaje się ust. 12 i 13 w brzmieniu:

    "12. W roku szkolnym, w którym upływa okres, w jakim dzieci mogły korzystać z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o których mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, rodzice tych dzieci składają, na kolejny rok szkolny, do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego określony zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1.

    13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom miejsce, w którym ich dzieci mogą kontynuować wychowanie przedszkolne, zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.";

  18) w art. 32 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

   "Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.";

  19) w art. 38 w ust. 5 skreśla się wyrazy "w stopniu umiarkowanym lub znacznym";

  20) w art. 39:

   a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. Gmina może zorganizować dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7, również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.",

   b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

    "5a. W uchwale, o której mowa w ust. 5, wskazuje się adresy siedzib szkół, o których mowa w ust. 5, oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

    5b. Obwód szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, nie może posiadać części wspólnej z obwodem innej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, w zakresie klas nieobjętych strukturą organizacyjną tej szkoły.",

   c) w ust. 7 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

    "Uchwała rady powiatu podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.",

   d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

    "7a. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły. Przepisy art. 89 stosuje się.",

   e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

    "8. Ustalenie planu sieci publicznych szkół, o którym mowa w ust. 5 i 7, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami określonymi odpowiednio w ust. 1, 2 i 5a-7a.";

  21) w art. 45:

   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką podmiotu w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447 i 534), zwanego dalej "jednostką naukową", a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego - pod opieką jednostki naukowej właściwej dla danego zawodu.",

   b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. Eksperyment pedagogiczny realizowany w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe nie może polegać na nauczaniu zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego w innym typie szkoły niż typ szkoły wskazany w tych klasyfikacjach.",

   c) w ust. 8 skreśla się zdanie drugie,

   d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu:

    "8a. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wyraża zgodę na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego dla zawodu, a w przypadku zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - ministra, który ze względu na zakres działu administracji rządowej, którym kieruje, jest właściwy dla zawodu, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 9.

    8b. Minister, o którym mowa w ust. 8a, może wydać opinię pozytywną, negatywną albo pozytywną pod warunkiem wprowadzenia we wniosku zmian wskazanych przez tego ministra.",

   e) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

    "11. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, określa cel, założenia, czas trwania i sposób realizacji eksperymentu pedagogicznego, a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego - także uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie. Do wniosku dołącza się:

     1) opinię jednostki naukowej dotyczącą założeń eksperymentu pedagogicznego wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu;

     2) zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale, o której mowa w ust. 9, opinię rady szkoły lub placówki oraz opinię rady rodziców;

     3) w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego:

      a) podstawę programową kształcenia w zawodzie, sporządzoną z uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, oraz propozycję przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,

      b) program nauczania zawodu,

      c) tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć,

      d) pozytywną opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.),

      e) pozytywną opinię dotyczącą zawartości merytorycznej programu nauczania zawodu wydaną przez:

       - jednostkę naukową właściwą dla zawodu oraz

       - organizację pracodawców, samorząd gospodarczy lub inną organizację gospodarczą, stowarzyszenie lub samorząd zawodowy, lub pracodawcę, właściwych dla zawodu, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 9,

      f) harmonogram realizacji eksperymentu pedagogicznego oraz informację o niezbędnych warunkach prowadzenia eksperymentu, w tym warunkach lokalowych, finansowych, wyposażeniu oraz kadrze,

      g) przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych - w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.",

   f) po ust. 11 dodaje się ust. 11a-11c w brzmieniu:

    "11a. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wniosek może dotyczyć wyłącznie jednego cyklu kształcenia, w którym będzie prowadzony eksperyment.

    11b. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego egzamin zawodowy jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, o której mowa w ust. 11 pkt 3 lit. a. Przepisy dotyczące egzaminu zawodowego stosuje się odpowiednio.

    11c. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego egzamin dyplomowy jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, o której mowa w ust. 11 pkt 3 lit. a. Przepisy dotyczące egzaminu dyplomowego stosuje się odpowiednio.",

   g) w ust. 12 wyrazy "organu prowadzącego szkołę" zastępuje się wyrazami "organu prowadzącego szkołę lub placówkę",

   h) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:

    "12a. Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny przekazuje organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, nie później niż do dnia 30 września, sprawozdanie z realizacji eksperymentu w poprzednim roku szkolnym, zawierające wyniki i wnioski z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego w zakresie realizowanego eksperymentu pedagogicznego, a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego - także informację o realizacji harmonogramu, o którym mowa w ust. 11 pkt 3 lit. f. Do sprawozdania dołącza się opinię jednostki naukowej sprawującej opiekę nad przebiegiem eksperymentu pedagogicznego.",

   i) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

    "13. Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny przekazuje bezpośrednio po jego zakończeniu ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkoły artystycznej - ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sprawozdanie zawierające wnioski z przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego, a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego - także wnioski dotyczące potrzeby wprowadzenia tego zawodu do tej klasyfikacji. Do sprawozdania dołącza się opinię jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu pedagogicznego, a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego - także opinię organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, pracodawcy, właściwych dla danego zawodu.",

   j) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:

    "13a. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wnioski dotyczące potrzeby wprowadzenia tego zawodu do tej klasyfikacji minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje do ministra właściwego dla zawodu.";

  22) art. 46 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 46. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

    1) ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,

    2) klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, określającą:

     a) branże oraz zawody przyporządkowane do branż,

     b) kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie,

     c) poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 3a, 4a, 5a i 7a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,

     d) ministra właściwego dla zawodu,

     e) typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie w zawodzie,

     f) kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, w zakresie których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnym kursie zawodowym lub kursie umiejętności zawodowych,

     g) szczególne uwarunkowania związane z kształceniem w zawodzie lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w szczególności związane z formą kształcenia lub kształceniem osób niepełnosprawnych,

    3) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,

    4) dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów oraz zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych w odniesieniu do tych umiejętności

    - z uwzględnieniem wniosku ministra właściwego dla zawodu, o którym mowa w ust. 2, klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w zakresie nazwy i symbolu cyfrowego zawodu oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji, kierując się potrzebą zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zawodowego i dostosowania go do potrzeb rynku pracy.

   2. Zmiany w przepisach wydanych na podstawie ust. 1, w zakresie wprowadzenia, zmiany albo wykreślenia zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych umiejętności zawodowych, następują na wniosek ministra właściwego dla zawodu.

   3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, określa:

    1) nazwę zawodu i symbol cyfrowy zawodu odpowiadające nazwie i symbolowi cyfrowemu zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, jeżeli zostały określone w tej klasyfikacji, nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych umiejętności zawodowych;

    2) opis zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych umiejętności zawodowych, wraz z propozycją zestawu oczekiwanych efektów kształcenia niezbędnych dla zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych umiejętności zawodowych, oraz kryteriów weryfikacji tych efektów, sporządzonego z uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, a w przypadku wprowadzenia lub zmiany dotyczącej zawodu lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie - także propozycję przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 3a, 4a, 5a i 7a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;

    3) uzasadnienie potrzeby wprowadzenia, wykreślenia lub zmiany dotyczącej zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych umiejętności zawodowych, zawierające w szczególności analizę potrzeb rynku pracy w zakresie zawodu, kwalifikacji lub dodatkowych umiejętności;

    4) informację o możliwości podnoszenia kwalifikacji w ramach systemu oświaty;

    5) informację o potencjalnych miejscach realizacji praktycznej nauki zawodu w zawodzie lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie oraz informację o potencjalnych miejscach przeprowadzania egzaminu zawodowego w części praktycznej;

    6) ministra właściwego dla zawodu;

    7) typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie w zawodzie;

    8) kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie, w zakresie której kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnym kursie zawodowym lub kursie umiejętności zawodowych;

    9) branżę, do której jest przyporządkowany zawód;

    10) zawód o charakterze pomocniczym albo uzasadnienie braku możliwości kształcenia w takim zawodzie.

   4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się opinię organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232), zwanej dalej "ustawą o Radzie Dialogu Społecznego", oraz opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

   5. Wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nie może nastąpić, jeżeli wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie są tożsame ze wszystkimi kwalifikacjami wyodrębnionymi w zawodzie określonym w tej klasyfikacji.

   6. Ministrowie właściwi dla zawodów mogą wspomagać materialnie i organizacyjnie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz placówki i centra, o których mowa w art. 2 pkt 4, w zakresie realizacji kształcenia zawodowego, w tym stosowania nowoczesnych technik i technologii w procesie kształcenia zawodowego odpowiednio do potrzeb rynku pracy.

   7. Organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw kompetencji oraz ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego mogą występować do właściwych ministrów z propozycją wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego zawodu, wykreślenia zawodu lub dokonania zmiany dotyczącej zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych umiejętności zawodowych.

   8. Dokonując w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach lub kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 3a, 4a, 5a i 7a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.";

  23) po art. 46 dodaje się art. 46a i art. 46b w brzmieniu:

   "Art. 46a. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów szkolnictwa artystycznego, określającą:

    1) zawody,

    2) specjalności lub specjalizacje realizowane w ramach kształcenia w zawodach,

    3) poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,

    4) typy szkół artystycznych, w których może odbywać się kształcenie w zawodzie

   - z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w zakresie nazwy i symbolu cyfrowego zawodu, kierując się potrzebą dostosowania oferty edukacyjnej szkół artystycznych do potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów szkolnictwa artystycznego.

   2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, uwzględniając potrzebę rozwijania zainteresowań i uzdolnień artystycznych uczniów oraz potrzeby rynku pracy w zakresie zawodów szkolnictwa artystycznego.

   3. Dokonując w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

   Art. 46b. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ustala prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

   2. Prognoza, o której mowa w ust. 1, jest ustalana w oparciu o dane Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej, w tym na podstawie badania dotyczącego zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, oraz danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczeń społecznych i danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900), oraz po zasięgnięciu opinii sektorowych rad do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

   3. Prognozę, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 1 lutego danego roku.

   4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ustala wykaz zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego. Wykaz zawodów podlega ogłoszeniu, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".";

  24) w art. 47:

   a) w ust. 1:

    - uchyla się pkt 2,

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym:

      a) tygodniowy, a w przypadku szkół prowadzących zajęcia w formie zaocznej - semestralny, wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w branżowej szkole II stopnia,

      b) minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

      c) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

      d) maksymalny tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący może dodatkowo przyznać w roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

      e) przeznaczenie godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w szczególności na przygotowanie uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych, kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub dodatkowych uprawnień zawodowych,

      f) tygodniowy, a w przypadku szkół prowadzących zajęcia w formie zaocznej - semestralny, wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,

      g) warunki i sposób realizacji zajęć edukacyjnych

     - uwzględniając zakres celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, potrzebę dostosowania oferty edukacyjnej szkół do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy, a także realizację zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 2, oraz możliwość przygotowania uczniów do uzyskania umiejętności przydatnych do wykonywania określonego zawodu;",

    - uchyla się pkt 4,

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół i placówek artystycznych, w tym:

     1) tygodniowy, a w przypadku policealnej szkoły artystycznej - semestralny, wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

     2) minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

     3) maksymalny tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący może dodatkowo przyznać w roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

     4) tygodniowy, a w przypadku policealnej szkoły artystycznej - semestralny, wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,

     5) warunki i sposób realizacji zajęć edukacyjnych

    - uwzględniając zakres celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego, potrzebę dostosowania oferty edukacyjnej szkół i placówek artystycznych do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy, a także realizację zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 2.",

   c) w ust. 4 wyrazy "kształcenia w zawodach" zastępuje się wyrazami "podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego",

   d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1a, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania może określić przypadki, w których uczniowi można przedłużyć oraz skrócić okres nauki w szkole artystycznej, biorąc pod uwagę konieczność realizacji w tym okresie podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego.",

   e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do szkół i zespołów szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c, oraz szkół polskich, w zakresie wynikającym ze szczególnych warunków funkcjonowania tych szkół, zespołów szkół i szkół polskich, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania.";

  25) w art. 51 w ust. 1:

   a) w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

    "a) organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach publicznych szkół i placówek, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne, oraz niepublicznych szkół i placówek,",

   b) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

    "15a) koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami;";

  26) w art. 53:

   a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

    "1. Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami artystycznymi, placówkami, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych oraz placówkami doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który w tym celu, a także w celu realizacji zadań organu prowadzącego w odniesieniu do szkół i placówek przez siebie prowadzonych, tworzy, w drodze rozporządzenia, specjalistyczną jednostkę nadzoru oraz określa jej organizację i zakres powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego oraz zadań organu prowadzącego.

    1a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, może powierzyć specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w ust. 1, również zadania placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.",

   b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b-1f w brzmieniu:

    "1b. Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w ust. 1, sprawuje nadzór pedagogiczny również w formie badania jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych, w szczególności przeprowadzając przesłuchania muzyczne, przeglądy plastyczne i baletowe oraz testy w zakresie przedmiotów teoretycznych dla uczniów publicznych szkół artystycznych oraz niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej. Badanie jakości kształcenia artystycznego ma na celu w szczególności ocenę poziomu osiągania przez uczniów efektów kształcenia artystycznego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 2.

    1c. W celu przeprowadzenia badania jakości kształcenia artystycznego, dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w ust. 1, powołuje komisje składające się z nauczycieli szkół artystycznych, nauczycieli akademickich lub artystów o uznanym dorobku artystycznym w zakresie właściwym dla danego zawodu szkolnictwa artystycznego, z zastrzeżeniem przepisów wydanych na podstawie ust. 1e pkt 2.

    1d. Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w ust. 1, ogłasza do dnia 15 czerwca w Biuletynie Informacji Publicznej, regulaminy poszczególnych form badania jakości kształcenia artystycznego przeprowadzanych w kolejnym roku szkolnym, w których określa w szczególności:

     1) zakres danej formy badania jakości kształcenia artystycznego;

     2) szczegółowe zasady i terminy przeprowadzania badania jakości kształcenia artystycznego w danej formie;

     3) tryb i termin zgłaszania uczniów do uczestnictwa w badaniu jakości kształcenia artystycznego w danej formie.

    1e. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

     1) tryb i formy badania jakości kształcenia artystycznego, o którym mowa w ust. 1b,

     2) skład komisji przeprowadzających poszczególne formy badania jakości kształcenia artystycznego

    - uwzględniając wymogi sprawności, skuteczności i efektywności badania jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych, o których mowa w ust. 1b.

    1f. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1e, może określić:

     1) tryb i formy badania jakości kształcenia artystycznego w niepublicznych szkołach artystycznych nieposiadających uprawnień publicznej szkoły artystycznej lub placówkach artystycznych oraz skład komisji przeprowadzających poszczególne formy badania jakości kształcenia artystycznego;

     2) przypadki, w których komisję przeprowadzającą badanie jakości kształcenia artystycznego może powołać dyrektor szkoły artystycznej.",

   c) w ust. 5 wyrazy "art. 47 ust. 1 pkt 2, 3 lit. a, b, d, e i f oraz pkt 6 i 7" zastępuje się wyrazami "art. 47 ust. 1 pkt 6 i 7",

   d) uchyla się ust. 6;

  27) w art. 60:

   a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może powierzyć podległej sobie jednostce organizacyjnej sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami polskimi oraz szkołami i zespołami szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c, a także wykonywanie w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1-6, oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli tych szkół, o którym mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.",

   b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

    "6a. Przepisy dotyczące wydawania decyzji w sprawach nadania albo odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom szkół polskich oraz szkół i zespołów szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c, przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania stosuje się odpowiednio do kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 6. Do decyzji podjętych przez kierownika tej jednostki stosuje się odpowiednio przepis art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.";

  28) w art. 61 wyrazy "oraz szkolnego punktu konsultacyjnego, o którym mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a," zastępuje się wyrazami "i szkoły polskiej";

  29) w art. 63 ust. 16 otrzymuje brzmienie:

   "16. Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 14 pkt 1, byłaby mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 14 pkt 2 i 3, liczbę przedstawicieli tych organów zwiększa się proporcjonalnie, tak aby ich łączna liczba nie była mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 14 pkt 2 i 3, uwzględniając udział przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny w liczbie równej liczbie przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę.";

  30) w art. 68:

   a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

    "7. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po:

     1) uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz

     2) nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, których działalność jest związana z danym zawodem lub branżą, w ramach umowy, porozumienia lub ustaleń, o których mowa w art. 120a ust. 1, obejmujących co najmniej jeden cykl kształcenia w danym zawodzie.",

   b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a-7d w brzmieniu:

    "7a. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie, o której mowa w ust. 7 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku:

     1) rozpoczynania kształcenia w zawodzie o charakterze pomocniczym, jeżeli szkoła posiada opinię o zasadności kształcenia w zawodzie, dla którego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przewidziano zawód o charakterze pomocniczym;

     2) organizowania w branżowej szkole I stopnia oddziału wyłącznie dla uczniów będących młodocianymi pracownikami.

    7b. Uzyskanie ponownej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie, o której mowa w ust. 7 pkt 1, jest wymagane w przypadku gdy zawód ten nie jest wskazany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1.

    7c. Współpraca, o której mowa w ust. 7 pkt 2, polega w szczególności na:

     1) tworzeniu klas patronackich;

     2) przygotowaniu propozycji programu nauczania zawodu;

     3) realizacji kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu;

     4) wyposażeniu warsztatów lub pracowni szkolnych;

     5) organizacji egzaminu zawodowego;

     6) doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym organizowaniu szkoleń branżowych;

     7) realizacji doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego.

    7d. Przepisów ust. 7 pkt 2 i ust. 7c, nie stosuje się do branżowych szkół II stopnia.";

  31) w art. 69:

   a) w ust. 3 skreśla się zdanie drugie,

   b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również przedstawiciele pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub innych organizacji gospodarczych, stowarzyszeń lub samorządów zawodowych oraz sektorowych rad do spraw kompetencji.";

  32) w art. 70 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki będącej jednostką budżetową;";

  33) w art. 85 w ust. 9 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

   "Samorząd w szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej, policealnej szkole artystycznej lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł.";

  34) w art. 88:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa odpowiednio jej typ lub rodzaj, nazwę i siedzibę.

    2. Akt założycielski publicznej szkoły podstawowej, oprócz danych wymienionych w ust. 1, określa także jej zasięg terytorialny (obwód), w szczególności nazwy miejscowości, a w miastach - nazwy ulic lub ich części, należących do jej obwodu, oraz podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne. Publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną nie ustala się obwodu, chyba że osoba prowadząca wystąpi z takim wnioskiem.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Akt założycielski publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznej placówki kształcenia ustawicznego, oprócz danych wymienionych w ust. 1, określa także filie podporządkowane organizacyjnie centrum lub placówce.",

   c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych odpowiednio danego typu lub rodzaju, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty;",

   d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela zezwolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, po uzyskaniu opinii specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1.",

   e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

    "5a. Osoba fizyczna składająca wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej wniosek. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki.

    5b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5a, może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 4.";

  35) w art. 89:

   a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.",

   b) w ust. 5 wyraz "wydawania" zastępuje się wyrazem "wydawana",

   c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

    "10. Organ prowadzący szkołę lub placówkę może przenieść kształcenie w określonym zawodzie z tej szkoły lub placówki do innej szkoły tego samego typu lub innej placówki tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ, po zawiadomieniu, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przeniesienia, kuratora oświaty i rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów.";

  36) po art. 90 dodaje się art. 90a i art. 90b w brzmieniu:

   "Art. 90a. 1. Zmiana siedziby szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną lub utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez tę szkołę lub placówkę wymaga zmiany zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej. Przepisy art. 88 ust. 4-5 i 6 stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 89 ust. 1-9 nie stosuje się.

   2. Zmiana siedziby szkoły lub utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez szkołę następuje z końcem roku szkolnego. W przypadku gdy dalsze prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w dotychczasowej siedzibie szkoły nie jest możliwe zmiana siedziby szkoły lub utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez szkołę może nastąpić w każdym czasie.

   3. Organ prowadzący szkołę lub placówkę publiczną, po zawiadomieniu rodziców uczniów albo uczniów pełnoletnich, składa wniosek o zmianę zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, w zakresie odpowiednio siedziby szkoły lub placówki lub utworzenia innej lokalizacji prowadzenia przez nią zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nie później niż na 3 miesiące przed planowanym dniem zmiany siedziby lub utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 w zdaniu drugim, wniosek o zmianę zezwolenia może być złożony w każdym czasie.

   4. Nowa siedziba szkoły lub placówki publicznej lub inna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez szkołę lub placówkę nie mogą znajdować się na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, innej niż ta, której organ wydał zezwolenie na założenie tej szkoły lub placówki.

   Art. 90b. 1. Osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca szkołę lub placówkę publiczną na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4, może przekazać prowadzenie szkoły lub placówki publicznej osobie prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej.

   2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zmiany zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej. Przepisy art. 88 ust. 4-5 i 6 stosuje się odpowiednio, z tym że wniosek o zmianę zezwolenia może być złożony w każdym czasie. Przepisów art. 89 ust. 1-9 nie stosuje się.

   3. Organ prowadzący szkołę lub placówkę publiczną, do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza pisemne oświadczenie osoby prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej przejmującej prowadzenie szkoły lub placówki o przejęciu zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

   4. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę publiczną przejęcie prowadzenia szkoły lub placówki przez osobę wskazaną w oświadczeniu, o którym mowa w art. 88 ust. 5a lub 5b, wymaga zmiany zezwolenia na założenie szkoły lub placówki. Wniosek o zmianę zezwolenia składa osoba wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w art. 88 ust. 5a lub 5b. Przepisy art. 88 ust. 4-5 i 6 stosuje się odpowiednio, z tym że wniosek o zmianę zezwolenia może być złożony w każdym czasie. Przepisów art. 89 ust. 1-9 nie stosuje się.

   5. Zmiana zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie wymaga uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty.

   6. Przekazanie lub przejęcie prowadzenia szkoły lub placówki publicznej, o którym mowa odpowiednio w ust. 2 lub 4, następuje w terminie wskazanym w decyzji o zmianie zezwolenia.";

  37) w art. 91:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Organ prowadzący może połączyć w zespół liceum ogólnokształcące dla młodzieży i liceum ogólnokształcące dla dorosłych, jeżeli zajęcia edukacyjne w tych szkołach nie są prowadzone w tym samym czasie.",

   b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

    "7. Organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z zespołu szkołę lub placówkę, włączyć do zespołu szkołę lub placówkę, a także może rozwiązać zespół.",

   c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

    "7a. W przypadku:

     1) utworzenia zespołu szkół lub placówek albo szkół i placówek oraz włączenia szkoły lub placówki do zespołu - przepisu art. 89 nie stosuje się;

     2) wyłączenia szkoły lub placówki z zespołu szkół lub placówek oraz rozwiązania zespołu - przepisów art. 88 i art. 89 nie stosuje się.";

  38) w art. 93 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1. Organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych, placówki lub centra, o których mowa w art. 2 pkt 4, może je połączyć w zespół, zwany dalej "centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego".

   2. W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego wchodzi co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, oraz co najmniej jedno centrum kształcenia zawodowego.";

  39) w art. 96 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

   "6. W szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych, w zakresie danego etapu edukacyjnego, dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

   7. W szkołach ponadpodstawowych zorganizowanych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych, dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.";

  40) w art. 98:

   a) w ust. 1 pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie:

    "15) określenie formy kształcenia - w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej;

    16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, z wyjątkiem szkoły artystycznej;",

   b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

    "4) organizację żywienia, o którym mowa w art. 106a - w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.",

   c) uchyla się ust. 3;

  41) w art. 103:

   a) w ust. 1:

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) świetlicy - w przypadku szkoły podstawowej, szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i szkoły prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 ust. 1;",

    - w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

     "7) pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas pobytu w szkole - w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 3-5 i 7 nie muszą być spełnione w szkołach dla dorosłych, a także w branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych, prowadzących kształcenie wyłącznie w formie stacjonarnej lub zaocznej.";

  42) po art. 106 dodaje się art. 106a w brzmieniu:

   "Art. 106a. 1. Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.

   2. Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne.";

  43) w art. 107:

   a) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

    "9a. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 9, dyrektora szkoły, w której zorganizowano internat.",

   b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

    "10. Przepisów ust. 1-9a nie stosuje się do szkół prowadzących kształcenie wyłącznie w formie stacjonarnej lub zaocznej.";

  44) w art. 109:

   a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych - zajęcia edukacyjne artystyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1a;",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. W branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego.",

   c) w ust. 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

   "Przepis nie dotyczy szkół dla dorosłych.";

  45) w art. 110:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, a w przypadku szkoły artystycznej - na podstawie art. 47 ust. 1a, a następnie przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. W przypadku szkół lub przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, a w przypadku szkoły artystycznej - na podstawie art. 47 ust. 1a, a następnie przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli, które przedstawiły dyrektorowi szkoły lub przedszkola informację, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.",

   c) w ust. 5 wyrazy "ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami "ust. 2-3";

  46) w art. 111 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

   "14) organizację tygodnia pracy szkoły, z uwzględnieniem kształcenia w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej, w tym przypadki, w których kształcenie w formie dziennej może odbywać się przez 6 dni w tygodniu.";

  47) po art. 111 dodaje się art. 111a w brzmieniu:

   "Art. 111a. Publiczna placówka kształcenia ustawicznego i publiczne centrum kształcenia zawodowego mogą posiadać filie, które są organizacyjnie podporządkowane odpowiednio placówce lub centrum.";

  48) w art. 113 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

   "9) organizację tygodnia pracy szkoły artystycznej, w tym przypadki, w których kształcenie w formie dziennej może odbywać się przez 6 dni w tygodniu.";

  49) w art. 117:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w:

     1) publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych;

     2) formach pozaszkolnych realizowanych przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 i 4.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych:

     1) kwalifikacyjny kurs zawodowy;

     2) kurs umiejętności zawodowych;

     3) kurs kompetencji ogólnych;

     4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

     5) kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.",

   c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:

     1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych - w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;

     2) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;

     3) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;

     4) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2, posiadające akredytację, o której mowa w art. 118.",

   d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

    "2a. Kursy umiejętności zawodowych mogą być prowadzone przez:

     1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych - w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;

     2) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

    2b. Kursy kompetencji ogólnych oraz kursy, o których mowa w ust. 1a pkt 5, mogą być prowadzone przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

    2c. Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników mogą być prowadzone przez:

     1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych - w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;

     2) publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego.",

   e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Kształcenie ustawiczne może być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej, a w przypadku form pozaszkolnych - także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Turnus dokształcania młodocianych pracowników może być prowadzony wyłącznie w formie dziennej.",

   f) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

     1) rodzaje publicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz zadania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych centrów kształcenia zawodowego,

     2) warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w poszczególnych formach pozaszkolnych, w tym wymogi jakie powinien spełniać program nauczania,

     3) sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia prowadzonego w poszczególnych formach pozaszkolnych,

     4) wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia prowadzonego w formach pozaszkolnych, o których mowa w ust. 1a pkt 1-4, a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa w ust. 1a pkt 5 - zakres informacji, jakie umieszcza się na zaświadczeniu wydawanym po ukończeniu kształcenia w tej formie,

     5) przypadki, w których turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników może być prowadzony w więcej niż jednym zawodzie,

     6) tryb zwalniania osób, o których mowa w ust. 12, z całości lub części opłat za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w ust. 1a pkt 2, 3 i 5, oraz warunki i tryb zwrotu opłaty w przypadkach określonych w ust. 11

    - uwzględniając możliwość zaliczania potwierdzonych efektów kształcenia przy podejmowaniu kształcenia w formach pozaszkolnych oraz konieczność dostosowania kształcenia ustawicznego do potrzeb i warunków rynku pracy, zapewnienia dostępności do form kształcenia ustawicznego umożliwiających przekwalifikowanie się oraz uzyskanie nowych kwalifikacji oraz włączenia pracodawców w proces kształcenia ustawicznego, a także konieczność prawidłowego udokumentowania w przypadku zwolnienia lub zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 7.",

   g) uchyla się ust. 6,

   h) dodaje się ust. 7-12 w brzmieniu:

    "7. Publiczne szkoły, placówki i centra, o których mowa w ust. 1, mogą pobierać opłaty za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w ust. 1a pkt 2, 3 i 5.

    8. Wysokość opłaty ustala dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, w porozumieniu z organem prowadzącym. Opłata nie może przekraczać ponoszonych kosztów kształcenia w danej formie.

    9. Opłata jest wnoszona za cały okres kształcenia, w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia, na rachunek bankowy publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, wskazany przez dyrektora tej szkoły, placówki lub centrum.

    10. Dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach.

    11. Opłata nie podlega zwrotowi. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających podjęcie kształcenia w danej formie pozaszkolnej, dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, może zwrócić opłatę.

    12. Dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, może zwolnić w całości lub w części z opłaty osobę o niskich dochodach, w szczególności jeżeli dochód tej osoby nie przekracza kwot, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693 i 2192).";

  50) w art. 118:

   a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

    "1. Placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego może uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-4, a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 - jeżeli kształcenie w tej formie jest prowadzone w oparciu o programy określone na podstawie odrębnych przepisów. Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości kształcenia ustawicznego prowadzonego w danej formie pozaszkolnej.

    2. Akredytację, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej na okres 5 lat.

    3. Akredytację, o której mowa w ust. 1, może uzyskać placówka lub centrum, które:

     1) prowadziło kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 3 lat;

     2) opracowuje i stosuje system zapewniania jakości kształcenia oraz systematycznie go doskonali;

     3) zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne - w zakresie danej formy pozaszkolnej;

     4) zapewnia wykwalifikowaną kadrę - w zakresie danej formy pozaszkolnej;

     5) zapewnia program nauczania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5 - w zakresie danej formy pozaszkolnej;

     6) zapewnia warunki realizacji praktycznej nauki zawodu - w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2;

     7) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia w danej formie pozaszkolnej;

     8) udostępnia uczestnikom danej formy pozaszkolnej materiały dydaktyczne.",

   b) uchyla się ust. 4,

   c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4d w brzmieniu:

    "4a. Akredytację przyznaje się po przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora oświaty oceny kształcenia ustawicznego prowadzonego w danej formie pozaszkolnej w zakresie określonym w ust. 3.

    4b. Członkom zespołu akredytacyjnego, o którym mowa w ust. 4a, przysługuje wynagrodzenie za udział w jego pracach, z tym że członkom będącym pracownikami kuratorium oświaty wynagrodzenie przysługuje tylko w przypadku udziału w pracach zespołu poza godzinami pracy w kuratorium.

    4c. Wysokość wynagrodzenia członków zespołu akredytacyjnego ustala kurator oświaty, z tym że wysokość wynagrodzenia jednego członka zespołu nie może przekroczyć 25% kwoty, o której mowa w ust. 6.

    4d. W roku kalendarzowym suma wynagrodzeń członków zespołu akredytacyjnego, wraz z pochodnymi, nie może przekroczyć sumy opłat wniesionych przez placówki ubiegające się o akredytację.",

   d) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

    "5. Kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację, jeżeli stwierdzi niespełnianie przez placówkę lub centrum warunków wymaganych do uzyskania akredytacji, po uprzednim wezwaniu do usunięcia uchybień.

    6. Podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji wnosi opłatę w wysokości 1023 zł, waloryzowaną corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy kuratorium oświaty. Opłata nie podlega zwrotowi od dnia złożenia wniosku.",

   e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

    "6a. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym zwaloryzowanej zgodnie z ust. 6.",

   f) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

    "9. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przyznawania i cofania akredytacji podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 8, skład i sposób działania zespołu, o którym mowa w ust. 4a, oraz wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji, uwzględniając udział w zespole w szczególności przedstawicieli wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy oraz organizacji pracodawców.",

   g) uchyla się ust. 10,

   h) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

    "11. Kurator oświaty prowadzi wykaz pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, na kształcenie w których przyznał akredytację, i podaje go do publicznej wiadomości na stronie internetowej kuratorium oświaty. Wykaz zawiera w szczególności: nazwę i adres podmiotu prowadzącego daną formę pozaszkolną, miejsce prowadzenia kształcenia, zakres i formę kształcenia.";

  51) w art. 120:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, zapewniających rzeczywiste warunki pracy, a także w centrach kształcenia zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia ustawicznego.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Praktyczna nauka zawodu może być realizowana również za granicą na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej.",

   c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Praktyczną naukę zawodu może prowadzić osoba, która nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, 1490 i 1669), albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. Spełnienie tego warunku jest potwierdzane oświadczeniem osoby prowadzącej praktyczną naukę zawodu.",

   d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu, uwzględniając zakres spraw, które powinny być określone w umowie, o której mowa w ust. 2, w tym prawa i obowiązki podmiotów, o których mowa w ust. 1, oraz przeznaczenie środków finansowych, o których mowa w art. 121, kwalifikacje wymagane od osób prowadzących praktyczną naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia, ramowy program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz zakres informacji jakie umieszcza się na zaświadczeniu wydawanym po ukończeniu tego kursu.",

   e) w ust. 5 wyrazy "ust. 1, 2 i 4" zastępuje się wyrazami "ust. 1, 1a, 2, 3a i 4",

   f) w ust. 6 wyrazy "samorządami gospodarczymi" zastępuje się wyrazami "przedsiębiorstwami, samorządami gospodarczymi";

  52) po art. 120 dodaje się art. 120a w brzmieniu:

   "Art. 120a. 1. Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, kierujący ich na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 191 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustala z dyrektorem szkoły:

    1) zakres kształcenia zawodowego zapewnianego przez szkołę i pracodawcę, wynikający z programu nauczania zawodu;

    2) liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy;

    3) sposób monitorowania przez każdą ze stron realizacji programu nauczania zawodu.

   2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.";

  53) art. 121 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 121. Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, przekazują podmiotom przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu na podstawie umowy szkoły z tym podmiotem, wynikające z tej umowy środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu.";

  54) po art. 121 dodaje się art. 121a w brzmieniu:

   "Art. 121a. 1. W celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, uczniowie technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami mogą w okresie nauki odbywać staż w rzeczywistych warunkach pracy, zwany dalej "stażem uczniowskim".

   2. W trakcie stażu uczniowskiego uczeń realizuje wszystkie albo wybrane treści programu nauczania zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowanego w szkole, do której uczęszcza, lub treści nauczania związane z nauczanym zawodem nieobjęte tym programem.

   3. Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwane dalej "podmiotem przyjmującym na staż uczniowski", zawiera z uczniem albo rodzicami niepełnoletniego ucznia, w formie pisemnej, umowę o staż uczniowski.

   4. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia, który odbył staż uczniowski, z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części.

   5. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski i dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z uczniem albo rodzicem niepełnoletniego ucznia, ustalają zakres treści nauczania, o których mowa w ust. 2, oraz dobowy i tygodniowy wymiar czasu odbywania stażu uczniowskiego. Ustalając zakres treści nauczania wskazuje się, w jakim zakresie uczeń po zrealizowaniu tych treści zostanie zwolniony z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu. Ustalenia te stanowią załącznik do umowy o staż uczniowski.

   6. Uczeń odbywający staż uczniowski otrzymuje miesięczne świadczenie pieniężne, chyba że strony umowy o staż uczniowski, postanowią, że staż jest odbywany nieodpłatnie.

   7. Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 6, nie może przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177).

   8. Staż uczniowski może odbywać się również w okresie ferii letnich lub zimowych.

   9. Do stażu uczniowskiego nie mają zastosowania przepisy prawa pracy, z wyjątkiem przepisów art. 183a-183e, art. 131 § 1, art. 132 § 1, art. 133 § 1, art. 134, art. 1517, art. 204 i art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z zastrzeżeniem przepisów ust. 12-14.

   10. Dobowy wymiar godzin stażu uczniowskiego uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w wieku powyżej 16 lat, dopuszcza się możliwość obniżenia dobowego wymiaru godzin stażu uczniowskiego do 7 godzin.

   11. Dobowy łączny wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia w szkole i stażu uczniowskiego nie może przekraczać 8 godzin, a tygodniowy łączny wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia w szkole i stażu uczniowskiego - 40 godzin.

   12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin stażu uczniowskiego dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż do 12 godzin. Przedłużenie dobowego wymiaru godzin jest możliwe wyłącznie u podmiotów przyjmujących na staż uczniowski, u których przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub jej organizacji.

   13. Staż uczniowski może być organizowany w systemie zmianowym, z tym że w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.

   14. W przypadku ucznia niepełnosprawnego odbywającego staż uczniowski przepisy ust. 12 i 13 stosuje się wyłącznie za zgodą lekarza sprawującego opiekę nad tym uczniem.

   15. Umowa o staż uczniowski określa w szczególności:

    1) strony umowy;

    2) miejsce odbywania stażu uczniowskiego;

    3) nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń odbywający staż uczniowski;

    4) zawód, w zakresie którego będzie odbywany staż uczniowski;

    5) okres odbywania stażu uczniowskiego;

    6) wysokość świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 7, w przypadku odpłatnego stażu uczniowskiego.

   16. Umowa o staż uczniowski nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

   17. Umowa o staż uczniowski nie może być zawarta na okres dłuższy niż okres nauki w technikum albo branżowej szkole I stopnia.

   18. Umowa o staż uczniowski może być rozwiązana, na piśmie, przez każdą ze stron z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

   19. Jeżeli uczeń przestał być uczniem szkoły przed końcem obowiązywania umowy dyrektor szkoły powiadamia o tym podmiot, który przyjął ucznia na staż uczniowski, a umowa o staż uczniowski wygasa.

   20. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski lub uczeń albo rodzice niepełnoletniego ucznia niezwłocznie zawiadamiają dyrektora szkoły o wypowiedzeniu umowy o staż uczniowski oraz przyczynie wypowiedzenia.

   21. W czasie odbywania stażu uczniowskiego opiekę nad uczniem sprawuje wyznaczony przez podmiot przyjmujący na staż uczniowski opiekun stażu uczniowskiego.

   22. Opiekunem stażu uczniowskiego może być osoba spełniająca warunek określony w art. 120 ust. 3a. Spełnienie tego warunku jest potwierdzane oświadczeniem opiekuna stażu uczniowskiego.

   23. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski zapewnia uczniowi stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, a także bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu uczniowskiego na zasadach dotyczących pracowników określonych w odrębnych przepisach, w tym w zależności od rodzaju zagrożeń związanych z odbywaniem tego stażu - odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Ponadto podmiot ten zapewnia w szczególności:

    1) pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;

    2) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych;

    3) dietę na zasadach uzgodnionych z armatorem - w przypadku uczniów odbywającym staż uczniowski na statkach morskich i śródlądowych;

    4) świadczenia na zasadach określonych dla załóg statków - w przypadku uczniów odbywających staż uczniowski na statkach morskich i śródlądowych, wyokrętowanych ze statku za granicą wskutek wypadku lub choroby.

   24. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski jest obowiązany wystawić na piśmie zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego, które określa w szczególności okres odbytego stażu uczniowskiego, rodzaj realizowanych zadań i umiejętności nabyte w czasie odbywania stażu uczniowskiego.

   25. Okres odbytego stażu uczniowskiego, na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 24, zalicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

   26. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 24, uwzględniając konieczność prawidłowego udokumentowania okresu odbytego stażu uczniowskiego zaliczanego do okresu zatrudnienia.";

  55) w art. 122:

   a) w ust. 1:

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

      a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),

      b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;",

    - dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

     "3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.",

   c) w ust. 3 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 2a",

   d) w ust. 7:

    - we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 1 pkt 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 2 i 3", 

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.";

  56) po art. 122 dodaje się art. 122a w brzmieniu:

   "Art. 122a. 1. Dyrektor szkoły może zawrzeć umowę z instytucją certyfikującą, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, dotyczącą jednokrotnego, nieodpłatnego przystąpienia przez uczniów lub absolwentów do walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Umowa jest zawierana za zgodą ucznia lub absolwenta, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub absolwenta - za zgodą jego rodzica.

   2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje uczniom lub absolwentom objętym umową nie krócej niż rok od zakończenia roku szkolnego, w którym ukończyli szkołę.

   3. Umowa określa w szczególności:

    1) imiona i nazwiska oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, uczniów lub absolwentów, którzy mogą nieodpłatnie przystąpić do walidacji i certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej;

    2) okres, w którym uczniowie lub absolwenci mogą nieodpłatnie przystąpić do walidacji i certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej;

    3) wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy umowa.

   4. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje ministrowi koordynatorowi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji informację o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, ze wskazaniem instytucji certyfikującej, z którą umowa została zawarta, kwalifikacji, których dotyczy umowa, okresu obowiązywania umowy oraz liczby uczniów objętych umową.";

  57) w art. 124 w ust. 2 wyrazy "art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, d, e i f i art. 53 ust. 5" zastępuje się wyrazami "art. 47 ust. 1a";

  58) w art. 130 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

   "7a. Do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.";

  59) art. 132 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 132. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności do:

    1) publicznej szkoły ponadpodstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1;

    2) publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 143 ust. 1, publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 137 ust. 1 i 4 oraz art. 143 ust. 1;

    3) publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 138 ust. 4 i art. 140 ust. 1 i 2, z tym że warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1, albo pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 2, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole, oddziale albo klasie, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.";

  60) w art. 134 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3-5 w brzmieniu:

   "3) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. - posiadają orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616), przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2;

   4) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym - posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.);

   5) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E - posiadają orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.";

  61) w art. 135:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

     1) posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;

     2) posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;

     3) posiadają zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2;

     4) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. - posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3, przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3;

     5) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym - posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 4;

     6) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E - posiadają orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 5.

    2. Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.",

   b) uchyla się ust. 3,

   c) w ust. 4 uchyla się pkt 3,

   d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:

     1) w przypadku kandydata niepełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2;

     2) w przypadku kandydata pełnoletniego - następujące kryteria:

      a) wielodzietność rodziny kandydata,

      b) niepełnosprawność kandydata,

      c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

      d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

      e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.",

   e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

    "6a. Kryteria, o których mowa w ust. 6, mają jednakową wartość.

    6b. Do kandydatów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 147.",

   f) w ust. 8 wyrazy "do klasy I" zastępuje się wyrazami "na semestr pierwszy klasy I";

  62) w art. 136:

   a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a-2c w brzmieniu:

    "2a) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. - posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3, przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2;

    2b) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym - posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 4;

    2c) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E - posiadają orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 5;",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:

     1) w przypadku kandydata niepełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2;

     2) w przypadku kandydata pełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 135 ust. 6 pkt 2.";

  63) w art. 141:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy:

     1) ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych;

     2) ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.",

   b) uchyla się ust. 2,

   c) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "art. 136 ust. 3 pkt 2" zastępuje się wyrazami "art. 135 ust. 6 pkt 2";

  64) użyte w art. 142 w ust. 5 w pkt 2 i w art. 145 w ust. 1 w pkt 2, wyrazy "art. 136 ust. 3 pkt 2" zastępuje się wyrazami "art. 135 ust. 6 pkt 2";

  65) art. 146 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 146. 1. Jeżeli kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych jest realizowane przez publiczne szkoły, publiczne placówki lub publiczne centra, o których mowa w art. 2 pkt 4, jako forma nieodpłatna lub płatna, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w odniesieniu do danej formy pozaszkolnej kształcenia ustawicznego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 135 ust. 6 pkt 2. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się.

   2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana publiczna szkoła, publiczna placówka lub publiczne centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, nadal dysponują wolnymi miejscami na daną formę pozaszkolną kształcenia ustawicznego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.

   3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do form pozaszkolnych prowadzonych przez publiczne szkoły, publiczne placówki i publiczne centra, o których mowa w art. 2 pkt 4, na zlecenie innych podmiotów, a także do turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.";

  66) w art. 147:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Na kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony przez publiczną szkołę, publiczną placówkę lub publiczne centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

     1) zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2;

     2) w przypadku kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym - posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 4;

     3) w przypadku kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E - posiadają orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 5.",

   b) w ust. 2 wyraz "ośrodku" zastąpić wyrazem "centrum",

   c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym mowa w ust. 2, niż liczba wolnych miejsc w publicznej szkole, publicznej placówce lub publicznym centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub jeżeli publiczna szkoła, publiczna placówka lub publiczne centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, nadal dysponują wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:

     1) w przypadku kandydatów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 - kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2;

     2) w przypadku kandydata pełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 135 ust. 6 pkt 2;

     3) w przypadku kandydatów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia - kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2.",

   d) użyte w ust. 5-7, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "publiczny ośrodek" zastępuje się, użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku, wyrazami "publiczne centrum";

  67) art. 148 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 148. Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a, oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.";

  68) w art. 149 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

   "4) publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych - na wybraną formę pozaszkolną kształcenia ustawicznego;

   5) publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe - na wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy;";

  69) w art. 150 w ust. 2 w pkt 4:

   a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 135 ust. 1, 3 i 5" zastępuje się wyrazami "art. 135 ust. 1 i 5",

   b) lit. d i e otrzymują brzmienie:

    "d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkól i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1,

    e) zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiega się o przyjęcie,",

   c) po lit. f dodaje się lit. fa-fc w brzmieniu:

    "fa) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E - orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

    fb) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

    fc) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. - świadectwo zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu,",

   d) uchyla się lit. j;

  70) w art. 154:

   a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych - określa do końca stycznia właściwy kurator oświaty.",

   b) w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy "i art. 141 ust. 2,",

   c) w ust. 7 wyraz "ośrodka" zastępuje się wyrazem "centrum",

   d) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

    "8. Dyrektor publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na pozaszkolne formy kształcenia, w tym terminy składania dokumentów.

    9. W przypadku publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym zgodnie z ust. 1 pkt 2, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.";

  71) w art. 157 w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy "art. 141 ust. 2,";

  72) użyte w art. 159, w różnym przypadku, wyrazy "publiczny ośrodek" zastępuje się, użytymi w odpowiednim przypadku, wyrazami "publiczne centrum";

  73) w art. 162 w pkt 1 wyrazy "art. 135 ust. 4 pkt 1-3" zastępuje się wyrazami "art. 135 ust. 4 pkt 1 i 2";

  74) art. 164 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 164. 1. W przypadku przechodzenia ucznia ze:

    1) szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej - do szkoły publicznej innego typu,

    2) szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej - do szkoły publicznej tego samego typu

   - o przyjęciu ucznia do danej szkoły decyduje dyrektor szkoły; przepis art. 130 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

   2. Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej, niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu, o której mowa w ust. 1, jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu, po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczeń uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7.

   3. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, jednego typu do szkoły publicznej innego typu można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty.

   4. Uczeń niepublicznej szkoły artystycznej nieposiadającej uprawnień publicznej szkoły artystycznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły publicznej po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty.

   5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

    1) szczegółowe warunki przechodzenia ucznia szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej - do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu, o którym mowa w ust. 1,

    2) przypadki, w których uczeń szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej - może być przyjęty do szkoły publicznej innego typu do klasy programowo wyższej, a w przypadku branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych - na semestr programowo wyższy, niż to wynika z kopii arkusza ocen ucznia lub zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia, o których mowa w ust. 2

   - uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez uczniów, w tym kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego.";

  75) w art. 165:

   a) w ust. 3 wyrazy "szkołach dla dorosłych," zastępuje się wyrazami "szkołach dla dorosłych, publicznych branżowych szkołach II stopnia,",

   b) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

    "14. Oddziału przygotowawczego nie organizuje się w szkołach artystycznych, szkołach specjalnych, szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego, szkołach dla dorosłych, szkołach policealnych i branżowych szkołach II stopnia.";

  76) użyte w art. 165 w ust. 12 i w art. 166 w ust. 3 wyrazy "art. 39 ust. 2-4" zastępuje się wyrazami "art. 39 ust. 2-4a";

  77) w art. 168:

   a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

    "2. Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły artystyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez specjalistyczną jednostkę nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1.

    3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, może powierzyć specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, wydawanie decyzji, o których mowa w art. 176 ust. 4 i art. 179.",

   b) w ust. 4:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Zgłoszenie do ewidencji zawiera:",

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w których szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego;",

    - po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

     "2a) w przypadku szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego - informację, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych;

     2b) w przypadku szkoły podstawowej - informację, czy w szkole będzie zorganizowany oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne;",

    - w pkt 3:

     - - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

      "wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji, a w przypadku szkoły artystycznej na terenie tej samej miejscowości, a także informację o warunkach lokalowych zapewniających:",

     - - lit. c otrzymuje brzmienie:

      "c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,",

    - pkt 6 otrzymuje brzmienie:

     "6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych odpowiednio w:

      a) art. 14 ust. 3 - w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną,

      b) art. 14 ust. 4 - w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;",

    - po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

     "6a) w przypadku szkoły, o której mowa w art. 178 ust. 1 - informację o zgodzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3;",

   c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

    "4a. Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, o którym mowa w ust. 4, może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej.

    4b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4a, może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji.",

   d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. a, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3.",

   e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

    "5a. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. a, prowadząca kształcenie zawodowe, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

    5b. Szkołę, o której mowa w art. 178 ust. 1, wpisuje się do ewidencji na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.",

   f) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

    "10. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje organowi podatkowemu, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne również właściwemu kuratorowi oświaty.",

   g) w ust. 11:

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) nazwę organu lub podmiotu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;",

     - w pkt 3 wyrazy "typ i rodzaj" zastępuje się wyrazami "typ lub rodzaj",

    - pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

     "5) adres szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie zostało przewidziane;

     6) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej - nazwy zawodów, w których kształci szkoła;",

    - po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

     "6a) w przypadku szkoły artystycznej - nazwy zawodów oraz nazwy specjalności lub specjalizacji, w których kształci szkoła;",

   h) w ust. 12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Organ lub podmiot, o których mowa w ust. 1 i 2, wydają decyzje o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:",

   i) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

    "13. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi lub podmiotowi, o których mowa w ust. 1 i 2, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Przepisy ust. 4-12 stosuje się odpowiednio.",

   j) dodaje się ust. 14-16 w brzmieniu:

    "14. W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1, składa, nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4a lub 4b, w terminie 14 dni od dnia zgonu. Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji. Przepisy ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 9-12 stosuje się odpowiednio.

    15. Organ lub podmiot właściwy do dokonania wpisu do ewidencji może wyrazić zgodę na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 14, w innym terminie niż określony w tym przepisie.

    16. Organ lub podmiot, o których mowa w ust. 1 i 2, podają do publicznej wiadomości wykaz szkół i placówek niepublicznych, zawierający dane, o których mowa w ust. 11 pkt 3 i 5. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, w wykazie uwzględnia także informację o posiadaniu przez niepubliczną szkołę artystyczną uprawnień publicznej szkoły artystycznej.";

  78) w art. 169:

   a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, w szczególności:

     a) nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, albo

     b) nie są spełnione warunki funkcjonowania szkoły określone zgodnie z art. 178 ust. 4

    - jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2;",

   b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

    "3. W przypadku wykreślenia z ewidencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, organ lub podmiot, o których mowa w art. 168 ust. 1 albo 2, powiadamiają o wykreśleniu szkoły odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

    4. W przypadku wykreślenia z ewidencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przepisy art. 172 ust. 4 i 5, stosuje się odpowiednio.";

  79) w art. 172 w ust. 2:

   a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a-4d w brzmieniu:

    "4a) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych:

     a) nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła,

     b) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego, w tym organizację praktycznej nauki zawodu,

     c) organizację kształcenia ogólnego i zawodowego dla pracowników młodocianych - jeżeli szkoła takie kształcenie prowadzi;

    4b) w przypadku szkół artystycznych:

     a) nazwy zawodów oraz nazwy specjalności lub specjalizacji, w których kształci szkoła,

     b) organizację zajęć edukacyjnych;

    4c) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów;

    4d) formę kształcenia - w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej;",

   b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

    "5) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów;",

   c) w pkt 7 w lit. a wyrazy "art. 135 ust. 1-3, art. 136 ust. 1 i art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. j oraz ust. 6" zastępuje się wyrazami "art. 135 ust. 1 i 2, art. 136 ust. 1 i art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. e-fc",

   d) w pkt 8 wyrazy "o uprawnieniach szkoły publicznej" zastępuje się wyrazami "o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej";

  80) po art. 172 dodaje się art. 172a w brzmieniu:

   "Art. 172a. Przepis art. 68 ust. 7-7d stosuje się do szkół niepublicznych prowadzących kształcenie zawodowe, z wyjątkiem niepublicznych szkół artystycznych.";

  81) w art. 176:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Niepublicznej szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne założonej zgodnie z art. 168 ust. 1-10, przysługują uprawnienia publicznej szkoły artystycznej z dniem rozpoczęcia działalności.

    2. Kurator oświaty w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez niepubliczną szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, jest obowiązany sprawdzić spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 3. W przypadku niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, która uzyskała uprawnienia publicznej szkoły artystycznej z dniem rozpoczęcia działalności, specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, jest obowiązana sprawdzić spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 4 w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez szkołę.",

   b) uchyla się ust. 3,

   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek osoby prowadzącej niepubliczną szkołę artystyczną nieposiadającą uprawnień publicznej szkoły artystycznej, złożony nie wcześniej niż po zakończeniu przez szkołę pierwszego roku kształcenia, a w przypadku artystycznej szkoły policealnej - pierwszego semestru kształcenia, nadaje tej szkole uprawnienia publicznej szkoły artystycznej po stwierdzeniu, że szkoła ta spełnia warunki określone w art. 14 ust. 4, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne - także po przedstawieniu przez osobę prowadzącą pozytywnej opinii kuratora oświaty.";

  82) art. 177-179 otrzymują brzmienie:

   "Art. 177. Do przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych stosuje się odpowiednio art. 127 ust. 1-3 oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5, art. 127 ust. 19 pkt 2 i ust. 20.

   Art. 178. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze decyzji, wyrazić zgodę na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3, w szczególności jeżeli uzna ją za eksperymentalną.

   2. Wniosek o wyrażenie zgody na założenie lub prowadzenie szkoły, o której mowa w ust. 1, składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza swoją opinię.

   3. Wniosek o uznanie szkoły za eksperymentalną zawiera cel, założenia i sposób realizacji eksperymentu, a w przypadku eksperymentu dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - także czas trwania i uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie. Do wniosku dołącza się:

    1) opinię jednostki naukowej dotyczącą założeń eksperymentu, a w przypadku eksperymentu dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - opinię jednostki naukowej właściwej dla danego zawodu, wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem tego eksperymentu;

    2) zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale;

    3) w przypadku eksperymentu dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

     a) podstawę programową kształcenia w tym zawodzie, sporządzoną z uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, oraz propozycję przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie,

     b) program nauczania tego zawodu,

     c) tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć,

     d) opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

     e) pozytywną opinię w zakresie merytorycznej zawartości programu nauczania przewidzianego dla tego zawodu, wydaną przez jednostkę naukową właściwą dla tego zawodu, a także pozytywną opinię organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, właściwego dla tego zawodu ze względu na treść wniosku, o którym mowa w ust. 2,

     f) harmonogram realizacji eksperymentu wraz z określeniem niezbędnych zasobów, w tym kadrowych, finansowych, rzeczowych oraz lokalowych,

     g) przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych - w przypadku eksperymentu dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;

    4) pozytywną opinię ministra właściwego dla zawodu, a w przypadku zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - ministra, który ze względu na zakres działu administracji rządowej, którym kieruje, jest właściwy dla zawodu, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 2.

   4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w decyzji, o której mowa w ust. 1, określa niezbędne warunki funkcjonowania szkoły, uwzględniając w szczególności założenia i sposób realizacji eksperymentu, wskazane we wniosku, a także możliwość wydawania świadectw, zaświadczeń i innych druków zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

   5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może, w drodze decyzji, nadać uprawnienia publicznej szkoły artystycznej szkole niespełniającej warunków określonych w art. 14 ust. 4, jeżeli uzna ją za eksperymentalną.

   6. Osoba prowadząca szkołę, o której mowa w ust. 5, składa wniosek o nadanie niepublicznej szkole artystycznej uprawnień publicznej szkoły artystycznej do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, za pośrednictwem specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, która dołącza swoją opinię.

   7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w decyzji, o której mowa w ust. 5, określa niezbędne warunki funkcjonowania szkoły, uwzględniając w szczególności założenia i sposób realizacji eksperymentu, wskazane we wniosku, a także możliwość wydawania świadectw, zaświadczeń i innych druków zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

   8. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół artystycznych, o których mowa w ust. 5.

   Art. 179. 1. Uprawnienia publicznej szkoły artystycznej mogą zostać cofnięte przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego zostanie stwierdzone niespełnianie warunków, o których mowa w art. 14 ust. 4, lub warunków funkcjonowania szkoły określonych zgodnie z art. 178 ust. 7. Cofnięcie uprawnień następuje w drodze decyzji administracyjnej i w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne jest równoznaczne z jej likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała się ostateczna.

   2. W przypadku cofnięcia uprawnień publicznej szkoły artystycznej niepublicznej szkole artystycznej ponowny wniosek o nadanie tej szkole uprawnień publicznej szkoły artystycznej może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie roku kształcenia, a w przypadku artystycznej szkoły policealnej - semestru kształcenia.

   3. Organ prowadzący niepubliczną szkołę artystyczną jest obowiązany niezwłocznie poinformować rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o cofnięciu tej szkole uprawnień publicznej szkoły artystycznej.";

  83) w art. 180:

   a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "oraz placówkami, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Jeżeli niepubliczna szkoła lub placówka lub organ prowadzący tę szkołę lub placówkę prowadzi działalność z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutu lub nie wypełnia zobowiązań, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, lub nie spełnia warunków funkcjonowania szkoły określonych zgodnie z art. 178 ust. 4, a w przypadku szkoły artystycznej - warunków funkcjonowania szkoły określonych zgodnie z art. 178 ust. 7, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie.";

  84) w art. 182 wyrazy "uprawnień szkoły publicznej" zastępuje się wyrazami "uprawnień publicznej szkoły artystycznej".