Ustawa z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.11.30
do 2019.08.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
Istniejące wersje czasowe art. 141
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
2019.09.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 141. 1. Oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 31 sierpnia 2023 r., a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego - po zakończeniu tego stażu.

2. Oceny pracy nauczyciela dyplomowanego dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30 czerwca 2022 r.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nauczycieli legitymujących się oceną pracy dokonaną na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.