Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.11.28
do 2019.06.24
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
Istniejące wersje czasowe art. 135
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
2019.06.25
zmieniony przez
2019.09.05
zmieniony przez
2020.08.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1342
2023.01.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 46
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 135. 1. Jeżeli zawarcie umowy o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 ust. 1, przez podmiot zatrudniający, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy uczestniczy w wykonaniu zamówienia publicznego udzielonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215), wszczętym i zakończonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wpływa na koszty realizacji tego zamówienia, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

2. Odpowiednia zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, uwzględnia sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonaniu zamówienia publicznego.

3. Wykonawca przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

4. Niezawarcie porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie miesiąca od dnia zwrócenia się z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy nie stanowi nienależytego wykonania lub niewykonania umowy.

5. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o przekazaniu odpowiedniej części zmienionego wynagrodzenia podmiotom zatrudniającym uczestniczącym w wykonaniu zamówienia.

6. W przypadku zamówienia publicznego realizowanego wspólnie przez kilku wykonawców przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.