Ustawa z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.09.29
do 2020.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2191
2020.09.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:

  1) normie europejskiej - należy przez to rozumieć normę lub normy europejskie dotyczące fakturowania elektronicznego oraz syntaktyki, do których odniesienia zostały opublikowane w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1870 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie publikacji odniesienia do normy europejskiej dotyczącej fakturowania elektronicznego i wykazu syntaktyk zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 266 z 17.10.2017, str. 19);

  2) OpenPEPPOL - należy przez to rozumieć stowarzyszenie międzynarodowe z siedzibą w Brukseli, którego podstawowym celem jest zapewnienie europejskim przedsiębiorcom komunikacji elektronicznej z europejskimi podmiotami sektora publicznego w procesach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego;

  3) innym ustrukturyzowanym dokumencie elektronicznym - należy przez to rozumieć dokument elektroniczny inny niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517), spełniający wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy, związany z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego;

  4) ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej - należy przez to rozumieć spełniającą wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy fakturę elektroniczną, o której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106);

  5) wykonawcy - należy przez to rozumieć:

   a) wykonawcę w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086), zwanej dalej "ustawą - Prawo zamówień publicznych",

   b) wykonawcę w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1528, 1655 i 2020), zwanej dalej "ustawą o umowie koncesji",

   c) partnera prywatnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711), zwanej dalej "ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym",

   d) podwykonawcę w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeżeli zgodnie z ustawą, decyzją właściwego organu, orzeczeniem sądu lub umową jest uprawniony do domagania się zapłaty od zamawiającego;

  6) zamawiającym - należy przez to rozumieć:

   a) zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy - Prawo zamówień publicznych,

   b) zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy o umowie koncesji,

   c) podmiot publiczny w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym;

  7) zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć:

   a) zamówienia publiczne w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy - Prawo zamówień publicznych,

   b) umowę koncesji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o umowie koncesji,

   c) umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.