Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.11.2018 r. w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 2199

Na podstawie art. 130 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039, 1356, 1629 i 1697) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb przekazania znaków akcyzy:

  1) następcom prawnym lub podmiotom przekształconym w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.);

  2) jednemu z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy, który wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z decyzji oraz zezwoleń akcyzowych, o których mowa w art. 20a ust. 4 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, na zasadach, o których mowa w art. 84e tej ustawy;

  3) przedsiębiorstwu w spadku przez osoby, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629), dokonujące czynności, o których mowa w art. 13 tej ustawy, w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy.

§ 2. 1. Przekazanie znaków akcyzy wymaga dokonania przez podmiot, który zamierza przekazać znaki akcyzy, pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy nie później niż 3 dni przed przekazaniem znaków akcyzy.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, określa datę zamierzonego przekazania znaków akcyzy, imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który zamierza przekazać znaki akcyzy, wraz z jego numerem identyfikacji podatkowej (NIP) oraz imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, któremu znaki akcyzy zostaną przekazane, wraz z jego numerem identyfikacji podatkowej (NIP).

§ 3. 1. Podmiot, który przekazał znaki akcyzy, oraz podmiot, któremu znaki akcyzy zostały przekazane, potwierdzają przekazanie znaków akcyzy protokołem podpisanym przez podmiot, który przekazał znaki akcyzy, albo osobę go reprezentującą, a także przez podmiot, któremu znaki akcyzy zostały przekazane, albo osobę go reprezentującą.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) miejsce i datę przekazania znaków akcyzy;

  2) rodzaj i liczbę przekazanych znaków akcyzy;

  3) oznaczenie serii, roku wytworzenia oraz numeru ewidencyjnego przekazanych znaków akcyzy;

  4) odpowiednio imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który przekazał znaki akcyzy, wraz z jego numerem identyfikacji podatkowej (NIP) oraz imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, któremu znaki akcyzy zostały przekazane, wraz z jego numerem identyfikacji podatkowej (NIP), a także imiona i nazwiska osób reprezentujących te podmioty.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zatrzymuje podmiot, który przekazał znaki akcyzy, drugi - podmiot, któremu znaki akcyzy zostały przekazane, natomiast trzeci otrzymuje niezwłocznie właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy od podmiotu, który przekazał znaki akcyzy.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2018 r.*)

__________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym (Dz. U. z 2018 r. poz. 464), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629).