Ustawa z dnia 23.10.2018 r. o Funduszu Solidarnościowym

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.10.14
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1787
Istniejące wersje czasowe art. 36
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2192
2019.12.22
zmieniony przez
2020.10.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1787
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 36. 1. W latach 2019-2028 maksymalny limit wydatków będących skutkiem finansowym ustawy wynosi łącznie 32.244 tys. zł, z tego:

  1) w części 44 - Zabezpieczenie społeczne w: 

   a) 2019 r. - 750 tys. zł,

   b) 2020 r. - 1.750 tys. zł,

   c) 2021 r. - 1.750 tys. zł,

   d) 2022 r. - 1.750 tys. zł,

   e) 2023 r. - 1.750 tys. zł,

   f) 2024 r. - 1.750 tys. zł,

   g) 2025 r. - 1.750 tys. zł, 

   h) 2026 r. - 1.750 tys. zł, 

   i) 2027 r. - 1.750 tys. zł, 

   j) 2028 r. - 1.750 tys. zł;

  2) w części 85 - Województwa w:

   a) 2019 r. - 1.488 tys. zł,

   b) 2020 r. - 1.584 tys. zł,

   c) 2021 r. - 1.584 tys. zł,

   d) 2022 r. - 1.584 tys. zł,

   e) 2023 r. - 1.584 tys. zł,

   f) 2024 r. - 1.584 tys. zł,

   g) 2025 r. - 1.584 tys. zł, 

   h) 2026 r. - 1.584 tys. zł, 

   i) 2027 r. - 1.584 tys. zł, 

   j) 2028 r. - 1.584 tys. zł.

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków zostanie zastosowany mechanizm korygujący, polegający na zmniejszeniu kosztów rzeczowych, związanych z obsługą realizacji zadań wynikających z ustawy.

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, w zakresie części budżetowej 44 - Zabezpieczenie społeczne jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, a wojewodowie w zakresie części budżetowej 85 - Województwa.