Ustawa z dnia 23.10.2018 r. o Funduszu Solidarnościowym

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.12.22
do 2020.10.13
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2192
2019.09.20
zmieniony przez
2019.10.01
zmieniony przez
2019.12.22
zmieniony przez
2020.10.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1787
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. 1. Fundusz Solidarnościowy, zwany dalej "Funduszem", ma na celu wsparcie:

    1) społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych;

    2) finansowe emerytów i rencistów, o którym mowa w przepisach odrębnych.

2. Fundusz może wspierać działania w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696).

3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.