Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.04.16
do 2022.04.18
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 710
Istniejące wersje czasowe art. 90
2018.10.30 Tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 2067
2020.02.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 282
2020.11.13
zmieniony przez
2021.04.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 710
2022.04.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 840
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 90. 1. Generalny Konserwator Zabytków jest sekretarzem lub podsekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Do zadań wykonywanych przez Generalnego Konserwatora Zabytków należy, w szczególności:

  1) opracowywanie krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

  2) realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

  3) podejmowanie działań związanych z wspieraniem rozwoju regionalnego i realizacją kontraktów wojewódzkich w sprawach opieki nad zabytkami;

  4) prowadzenie krajowej ewidencji zabytków i krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem;

  5) wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych;

  6) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania oraz stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

  7) sprawowanie nadzoru nad działalnością wojewódzkich konserwatorów zabytków;

  7a) koordynowanie działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków;

  7b) kontrolowanie działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224);

  8) promowanie badań naukowych w zakresie konserwacji zabytków;

  9) organizowanie szkoleń dla służb konserwatorskich;

  10) organizowanie konkursów promujących opiekę nad zabytkami, w tym przyznawanie wyróżnień, nagród pieniężnych lub rzeczowych;

  11) opiniowanie wniosków o nadanie odznaki "Za opiekę nad zabytkami";

  12) współpraca z organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków;

  13) organizowanie szkoleń w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

  14) podejmowanie działań dotyczących troski o zabytki związane z historią Polski, pozostające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W ramach koordynowania działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków Generalny Konserwator Zabytków może ustalać ogólne kierunki ich działania, wydawać instrukcje i wytyczne określające sposób ich postępowania oraz żądać od nich sprawozdań z działalności.

4. Instrukcje i wytyczne, o których mowa w ust. 3, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej.