Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.02.21
do 2020.11.12
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 282
Istniejące wersje czasowe art. 97
2018.10.30 Tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 2067
2020.02.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 282
2020.11.13
zmieniony przez
2021.04.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 710
2022.04.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 840
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 97. 1. Przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego działa Rada Ochrony Zabytków jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach realizacji polityki Rady Ministrów w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

2. Do zadań Rady Ochrony Zabytków należy wydawanie opinii w sprawach dotyczących w szczególności:

    1) założeń do projektu krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i projektu tego programu;

    2) oceny realizacji zadań wynikających z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w odniesieniu do zabytków;

    3) ochrony pomników historii;

    4) projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

3. Członków Rady Ochrony Zabytków w liczbie od 10 do 20 powołuje na okres 5 lat spośród osób posiadających wybitne osiągnięcia i zasługi w ochronie zabytków lub w opiece nad zabytkami i odwołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

4. Rada Ochrony Zabytków działa na podstawie regulaminu nadanego, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

5. W posiedzeniach Rady Ochrony Zabytków bierze udział Generalny Konserwator Zabytków.

6. Obsługę administracyjną i finansową Rady Ochrony Zabytków zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.