Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.05.04
do 2020.02.20
zmieniony przez
art. 68 
Istniejące wersje czasowe art. 8
2018.10.30 Tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 2067
2019.05.04
zmieniony przez
2020.02.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 282
2021.04.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 710
2022.04.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 840
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. 1. Rejestr zabytków, zwany dalej "rejestrem", dla zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków.

2. Rejestr prowadzi się w formie odrębnych ksiąg dla zabytków:

    1) nieruchomych;

    2) ruchomych;

    3) archeologicznych.

3. Rejestr zawiera dane osobowe obejmujące imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby właściciela lub posiadacza zabytku lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy.