Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 2131

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) w załączniku nr 3 "Tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji" w tabeli III "Pracowników zatrudnionych w urzędach wojewódzkich" lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

1

Wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego

XVIII-XXI

10

według odrębnych przepisów

§ 2. Do lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego pozostających na dotychczasowych stanowiskach stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w zakresie dotyczącym wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego, z uwzględnieniem art. 18 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115 i 1942).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

____________________
*)Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 13.11.2018 r.