Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.01.19
 
dodany przez
art. 4 
Istniejące wersje czasowe art. 44a
2021.01.19
dodany przez

Art. 44a. 1. W celu wspierania realizacji działań, o których mowa w art. 44 ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia szkołom i placówkom narzędzie informatyczne oraz zapewnia jego funkcjonowanie, w tym:

  1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do narzędzia informatycznego;

  2) zapewnia integralność danych w narzędziu informatycznym;

  3) przeciwdziała uszkodzeniom narzędzia informatycznego;

  4) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych przetwarzanych w narzędziu informatycznym.

2. Dyrektor szkoły lub placówki, która korzysta z narzędzia informatycznego, udostępnia uczniowi, a w przypadku ucznia niepełnoletniego - także jego rodzicom, oraz nauczycielowi identyfikator (login) i hasło dostępu, które umożliwiają rozpoczęcie korzystania przez ucznia i nauczyciela z narzędzia informatycznego.

3. Identyfikator (login) i hasło dostępu, które umożliwiają rozpoczęcie korzystania z narzędzia informatycznego, mogą być używane wyłącznie przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego - ucznia lub jego rodziców, albo nauczyciela, którym dyrektor szkoły albo placówki je udostępnił.

4. Dostęp do narzędzia informatycznego posiadają również osoby, które korzystają z narzędzia informatycznego niezależnie od struktury organizacyjnej szkoły lub placówki, o której mowa w art. 60a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, w szczególności w celu uzupełniania wiedzy dla rozwoju umiejętności z zakresu kształcenia ogólnego oraz kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych.

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1, lub ich części jednostce organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej.

6. Informację o miejscu udostępnienia narzędzia informatycznego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

7. W narzędziu informatycznym, o którym mowa w ust. 1, przetwarza się:

  1) dane ucznia:

   a) imię (imiona) i nazwisko ucznia,

   b) informacje o: uczęszczaniu ucznia do szkoły lub placówki oraz oddziale, semestrze i klasie, do której uczeń uczęszcza,

   c) adres poczty elektronicznej ucznia, o ile go posiada,

   d) wizerunek i głos udostępniany przez ucznia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

   e) treści wytworzone przez ucznia z wykorzystaniem funkcjonalności narzędzia informatycznego;

  2) dane nauczyciela:

   a) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela,

   b) numer PESEL nauczyciela, a w przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia,

   c) informacje o zatrudnieniu nauczyciela w szkole lub placówce oraz nazwie i adresie siedziby tej szkoły lub placówki,

   d) adres poczty elektronicznej nauczyciela, o ile go posiada,

   e) wizerunek i głos udostępniany przez nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

   f) treści wytworzone przez nauczyciela z wykorzystaniem funkcjonalności narzędzia informatycznego;

  3) dane osoby, która korzysta z narzędzia informatycznego niezależnie od struktury organizacyjnej szkoły lub placówki, o której mowa w art. 60a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej:

   a) imię (imiona) i nazwisko osoby,

   b) adres poczty elektronicznej osoby,

   c) wizerunek i głos udostępniany przez osobę w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

   d) treści wytworzone przez osobę z wykorzystaniem funkcjonalności narzędzia informatycznego.

8. Dane ucznia oraz dane nauczyciela, o których mowa odpowiednio w ust. 7 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 lit. a-c, są pozyskiwane zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

9. Adres poczty elektronicznej ucznia albo nauczyciela jest przekazywany odpowiednio przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego - przez jego rodzica, albo przez nauczyciela, w szczególności w celu wykorzystania funkcjonalności narzędzia informatycznego przeznaczonych do komunikowania się.

10. Dane, o których mowa w ust. 7 pkt 3, za zgodą osoby, o której mowa w ust. 7 pkt 3, są przetwarzane w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności narzędzia informatycznego.

11. Dane ucznia, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a-c i e, są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia:

  1) korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej;

  2) uczęszczania do danej szkoły lub placówki albo na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

12. Dane nauczyciela, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lit. a-d i f, są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia roku szkolnego, w którym rozwiązano stosunek pracy z tym nauczycielem.

13. Dane ucznia, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a-c i e, na wniosek ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego - jego rodzica, są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia:

  1) korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej;

  2) uczęszczania do danej szkoły lub placówki albo na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

14. Dane nauczyciela, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lit. a-d i f, na jego wniosek są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego przez okres 6 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z tym nauczycielem.

15. Dane, o których mowa w ust. 7 pkt 3 lit. a, b i d, są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego do czasu usunięcia ich przez osobę, o której mowa w ust. 7 pkt 3, lub po upływie 6 miesięcy od dnia ostatniej aktywności tej osoby w narzędziu informatycznym.

16. Dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. d, pkt 2 lit. e i pkt 3 lit. c, są przetwarzane w bazie danych narzędzia informatycznego w czasie rzeczywistym i nie podlegają utrwaleniu i przechowywaniu w tej bazie.

17. Przepisy ust. 1-3, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 8, 9, 11-14 i 16 stosuje się odpowiednio do innych form wychowania przedszkolnego.

18. Przepisy ust. 1-3, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 8, 9, 11-14 i 16 stosuje się odpowiednio do szkół i zespołów szkół w Polsce, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c tiret pierwsze.

19. Przepisy ust. 1, 4, ust. 7 pkt 3, ust. 10, 15 i 16 stosuje się odpowiednio do:

  1) szkół polskich;

  2) szkół i zespołów szkół w Polsce, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c tiret drugie;

  3) szkół i zespołów szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c.