Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.06.19
do 2019.08.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
Istniejące wersje czasowe art. 113
2018.05.24 Tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 996
2019.06.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
2019.09.01
zmieniony przez
2020.05.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 910
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 113. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową organizację publicznych szkół i placówek artystycznych, uwzględniając prawidłową realizację celów i zadań szkół i placówek artystycznych, w tym:

  1) elementy tworzące nazwę szkoły i placówki artystycznej;

  2) tryb nadawania imienia szkole i placówce artystycznej;

  3) warunki i sposób używania nazwy szkoły i placówki artystycznej, w tym szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, na pieczęciach, tablicy urzędowej i sztandarze;

  4) warunki tworzenia stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole i placówce artystycznej;

  5) liczbę uczniów w oddziale szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej oraz liczbę uczniów pod opieką nauczyciela wychowawcy w świetlicy;

  6) formy organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

  7) zadania internatu, organizację pracy w internacie ze szczególnym uwzględnieniem form organizacyjnych pracy z wychowankami, liczbę uczniów w grupie wychowawczej, warunki korzystania z internatu, tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie z jedną grupą wychowawczą;

  8) zakres informacji, jakie w szczególności powinny być zawarte w arkuszu organizacji szkoły i placówki artystycznej oraz terminy jego opracowywania i zatwierdzania.