Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.06.19
do 2020.05.21
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
Istniejące wersje czasowe art. 159
2018.05.24 Tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 996
2019.01.01
zmieniony przez
2019.06.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
2020.05.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 910
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 159. 1. Postępowanie rekrutacyjne:

    1) do nowo tworzonego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki, o której mowa w art. 2 pkt 8, a także oddziału przedszkolnego w nowo tworzonej publicznej szkole podstawowej,

    2) na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w nowo tworzonej publicznej placówce oświatowo-wychowawczej,

    3) na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy, prowadzone odpowiednio w nowo tworzonej publicznej szkole, publicznej placówce lub publicznym centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4

- przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w innym publicznym przedszkolu, publicznej szkole, publicznej placówce lub publicznym centrum, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, prowadzonych przez ten sam organ prowadzący i wskazanych przez ten organ.

2. Jeżeli osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która tworzy publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, publiczną szkołę, publiczną placówkę lub publiczne centrum, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, nie prowadzi innego publicznego przedszkola, publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, postępowanie rekrutacyjne, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez organ prowadzący.

3. Czynności dyrektora w postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w:

    1) ust. 1 - wykonuje dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, w których została powołana komisja rekrutacyjna przeprowadzająca to postępowanie rekrutacyjne, w uzgodnieniu z organem prowadzącym nowo tworzone publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, publiczną szkołę, publiczną placówkę lub publiczne centrum;

    2) ust. 2 - wykonuje osoba upoważniona przez organ prowadzący nowo tworzone publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, publiczną szkołę, publiczną placówkę lub publiczne centrum, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8.