Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.01.01
do 2019.06.18
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 154
2018.05.24 Tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 996
2019.01.01
zmieniony przez
2019.06.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
2020.05.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 910
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 154. 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do:

  1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów, o których mowa w art. 137 ust. 1, oraz oddziałów dwujęzycznych, o których mowa w art. 139 ust. 1 - określa do końca stycznia organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;

  2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych - określa do końca stycznia właściwy kurator oświaty.

2. Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego, a w przypadku publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego - do końca września, podaje do publicznej wiadomości szczegółowy termin:

  1) przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 134 ust. 5 i art. 135 ust. 7, oraz termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu,

  2) przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 136 ust. 2 oraz termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu,

  3) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 141 ust. 6

- biorąc pod uwagę terminy określone przez właściwego kuratora oświaty zgodnie z ust. 1 pkt 2.

3. Organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3.

4. Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego, a w przypadku publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego - do końca września, podaje do publicznej wiadomości odpowiednio informację o:

  1) języku obcym, który jest językiem nauczania albo drugim językiem nauczania w danej szkole, oddziale lub klasie, o których mowa w art. 138 ust. 1 i 4, art. 139 ust. 1 i art. 140 ust. 1 i 2;

  2) sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale, o których mowa w art. 137 ust. 1 i 4;

  3) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 137 ust. 4, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 1, art. 140 ust. 1 i 2 oraz art. 143 ust. 1.

5. W przypadku nowo tworzonych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół terminy oraz informacje, o których mowa w ust. 2-4, należy podać do publicznej wiadomości nie później niż do dnia rozpoczęcia składania wniosków o przyjęcie odpowiednio do nowo tworzonych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego lub publicznych szkół, a także oddziałów przedszkolnych w nowo tworzonych publicznych szkołach podstawowych, w postępowaniu rekrutacyjnym albo postępowaniu uzupełniającym, ustalonego zgodnie z ust. 1.

6. W przypadku wystąpienia na danym terenie stanu nadzwyczajnego, w szczególności sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiającego przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego w terminach określonych w ust. 1-5, dyrektor przedszkola lub szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, oraz szczegółowe terminy, o których mowa w ust. 2 i 5, i podaje je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola lub szkoły oraz na jej stronie internetowej.

7. Dyrektor publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym terminy składania dokumentów.

8. Dyrektor publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na pozaszkolne formy kształcenia, w tym terminy składania dokumentów.

9. W przypadku publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym zgodnie z ust. 1 pkt 2, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.