Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.05.24
do 2019.06.18
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 996
Istniejące wersje czasowe art. 179
2018.05.24 Tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 996
2019.06.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
2019.09.01
zmieniony przez
2020.05.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 910
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 179. 1. Uprawnienia szkoły publicznej mogą zostać cofnięte przez organ, który je nadał, a w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej - przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego zostanie stwierdzone niespełnianie warunków, o których mowa odpowiednio w art. 14 ust. 3 albo 4, lub warunków określonych zgodnie z art. 178 ust. 4. Cofnięcie uprawnień następuje w drodze decyzji administracyjnej i w przypadku szkoły podstawowej i szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest równoznaczne z ich likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała się ostateczna.

2. W przypadku cofnięcia uprawnień szkoły publicznej niepublicznej szkole artystycznej ponowny wniosek o nadanie tej szkole uprawnień szkoły publicznej może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie roku kształcenia, a w przypadku artystycznej szkoły policealnej - semestru kształcenia.

3. Organ prowadzący szkołę niepubliczną jest obowiązany niezwłocznie poinformować rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o cofnięciu tej szkole uprawnień szkoły publicznej.