Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.05.24
do 2019.06.18
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 996
Istniejące wersje czasowe art. 178
2018.05.24 Tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 996
2019.06.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
2019.09.01
zmieniony przez
2020.05.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 910
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 178. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze decyzji, nadać uprawnienia szkoły publicznej szkole niespełniającej warunków określonych w art. 14 ust. 3, w szczególności, jeżeli uzna ją za eksperymentalną.

2. Osoba prowadząca szkołę, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza swoją opinię.

3. Wniosek o uznanie szkoły za eksperymentalną powinien zawierać w szczególności:

  1) określenie celu, założeń i sposobu realizacji eksperymentu;

  2) opinię jednostki naukowej dotyczącą założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej instytucji na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu i dokonanie jego oceny;

  3) zgodę rady pedagogicznej;

  4) w przypadku eksperymentu dotyczącego kształcenia w zawodzie nieumieszczonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, także uzasadnienie potrzeby kształcenia w tym zawodzie wraz z opiniami:

   a) wojewódzkiej lub powiatowej rady rynku pracy wydanymi po uzyskaniu stanowiska wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy,

   b) organu samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej właściwej dla danego zawodu albo organizacji pracodawców,

   c) jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodowego właściwego dla danego zawodu w zakresie oceny merytorycznej zawartości programu nauczania przewidzianego dla danego zawodu,

   d) ministra właściwego dla danego zawodu w zakresie ewentualnego wprowadzenia tego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nadając uprawnienia, o których mowa w ust. 1, określa niezbędne warunki funkcjonowania szkoły, uwzględniając w szczególności założenia i sposób realizacji eksperymentu, wskazane we wniosku.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół artystycznych, niespełniających warunków określonych w art. 14 ust. 4, z tym że uprawnienia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz kuratora oświaty wymienione w ust. 1, 2 i 4 przysługują odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1.