Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.05.24
do 2018.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 996
Istniejące wersje czasowe art. 141
2018.05.24 Tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 996
2019.01.01
zmieniony przez
2019.06.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
2020.05.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 910
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 141. 1. Do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy:

  1) ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych;

  2) ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

  3) posiadają wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2 - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych;

  4) posiadają wykształcenie średnie lub średnie branżowe i zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2, oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych realizującej program nauczania wymagający szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie.

2. Jeżeli program nauczania realizowany w szkole policealnej dla dorosłych wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, na wniosek dyrektora szkoły, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez ministra właściwego w zakresie zawodu, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie. Sprawdzian ten jest przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:

  1) w przypadku kandydatów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 - kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2;

  2) w przypadku kandydata pełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 136 ust. 3 pkt 2.

4. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

6. Kandydat, który nie posiada dokumentu potwierdzającego ukończenie klasy VI sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej, może być przyjęty do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną.

7. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej albo branżowej szkoły I stopnia, można przyjąć do klasy II publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Przepisy ust. 3-5 stosuje się.