Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.05.24
do 2018.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 996
Istniejące wersje czasowe art. 135
2018.05.24 Tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 996
2019.01.01
zmieniony przez
2019.06.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
2019.11.15
zmieniony przez
2020.05.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 910
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 135. 1. Do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

  1) posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;

  2) posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia, którą kandydat ukończył, oraz w branżowej szkole II stopnia, do której ubiega się o przyjęcie;

  3) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

2. Do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.

3. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających ubieganie się o przyjęcie do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia na rok szkolny bezpośrednio następujący po roku szkolnym, w którym kandydat ukończył branżową szkołę I stopnia, albo w przypadku gdy kandydat nie został przyjęty do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia na rok szkolny bezpośrednio następujący po roku szkolnym, w którym kandydat ukończył branżową szkołę I stopnia, z powodu braku wolnych miejsc, kandydat ten może ubiegać się o przyjęcie do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia w kolejnym roku szkolnym następującym po roku szkolnym, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  1) wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

  2) świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem;

  3) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia:

   a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, tytułu laureata lub finalisty turnieju oraz tytułu laureata lub finalisty olimpiady tematycznej, o których mowa w art. 132,

   b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

  4) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji - wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w ust. 7.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się.

7. Jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, na wniosek dyrektora branżowej szkoły II stopnia, pozytywnie zaopiniowany przez kuratora oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, jeżeli organ prowadzący wyrazi zgodę na dodatkowe godziny zajęć edukacyjnych w zakresie realizacji programu nauczania wymagającego od ucznia szczególnych indywidualnych predyspozycji.

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej branżowej szkole II stopnia ogólnodostępnej, w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.