Ustawa z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.05.22
do 2014.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649
Istniejące wersje czasowe art. 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649
2015.01.01
zmieniony przez
2015.07.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1011
2016.07.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1000
2017.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9. 1. Egzaminy składają się z pytań testowych i zadań sytuacyjnych obejmujących 10 tematów egzaminacyjnych z zakresu:

  1) teorii i zasad rachunkowości;

  2) zasad sporządzania sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanych sprawozdań finansowych;

  3) międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej;

  4) analizy finansowej;

  5) rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej;

  6) zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej;

  7) rewizji finansowej;

  8) standardów rewizji finansowej;

  9) etyki zawodowej i niezależności biegłego rewidenta;

  10) wymogów prawnych dotyczących badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

2. W trakcie egzaminów sprawdzana jest także wiedza niezbędna dla rewizji finansowej z zakresu:

  1) prawa spółek i ładu korporacyjnego;

  2) prawa o postępowaniu upadłościowym i naprawczym;

  3) prawa podatkowego;

  4) prawa cywilnego;

  5) prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

  6) prawa bankowego;

  7) prawa ubezpieczeniowego;

  8) technologii informacyjnych i systemów komputerowych;

  9) mikroekonomii i makroekonomii;

  10) matematyki i statystyki;

  11) podstawowych zasad zarządzania finansowego w jednostkach gospodarczych.

3. Kandydat na biegłego rewidenta przystępuje do ustnego egzaminu dyplomowego przeprowadzanego przez Komisję po:

  1) odbyciu rocznej praktyki w zakresie rachunkowości, stwierdzonej przez Komisję;

  2) zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminów, o których mowa w ust. 1 i 2;

  3) odbyciu co najmniej dwuletniej aplikacji, pod kierunkiem biegłego rewidenta, stwierdzonej przez Komisję.

4. Kandydat na biegłego rewidenta zakwalifikowany do egzaminu uiszcza opłatę egzaminacyjną na pokrycie kosztów przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, stanowiącą przychód Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Opłata za egzamin pisemny jest ustalana w kwocie nieprzekraczającej równowartości 20%, zaś za egzamin dyplomowy w kwocie nieprzekraczającej równowartości 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.

5. Komisja może zwolnić kandydata na biegłego rewidenta, na jego wniosek, z egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, jeżeli w tym zakresie zdał egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne.

6. Komisja może zwolnić kandydata na biegłego rewidenta, posiadającego uprawnienia inspektora kontroli skarbowej, na jego wniosek, z egzaminu z prawa podatkowego.

7. Komisja może zwolnić kandydata na biegłego rewidenta, na jego wniosek, z praktyki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jeżeli kandydat na biegłego rewidenta:

  1) był zatrudniony w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych przez co najmniej 3 lata albo

  2) pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo-księgowych co najmniej 3 lata lub posiada uprawnienia inspektora kontroli skarbowej albo

  3) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1) warunki przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego,

  2) tryb i sposób przeprowadzania egzaminów,

  3) tryb i termin wnoszenia odwołań od wyników egzaminów,

  4) zasady odbywania praktyki i aplikacji

- uwzględniając potrzebę obiektywnego sprawdzenia teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów na biegłych rewidentów, prawidłowy przebieg egzaminów oraz konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania Komisji.

9. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określi, w formie uchwał zatwierdzanych przez Komisję Nadzoru Audytowego:

  1) ramowy harmonogram przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, określający miejsce i termin przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, a także egzaminu z prawa gospodarczego dla osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4;

  2) szczegółowy zakres tematyczny egzaminów, uwzględniający dziedziny, o których mowa w ust. 1 i 2;

  3) wysokość opłat za poszczególne egzaminy oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom Komisji;

  4) tryb powoływania egzaminatorów oraz wysokość przysługującego im wynagrodzenia;

  5) warunki udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5 i 6;

  6) zasady dokumentowania praktyki i aplikacji;

  7) zakres, tryb i zasady innych działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komisji oraz postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów.