Ustawa z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.07.11
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1000
Istniejące wersje czasowe art. 21
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649
2015.01.01
zmieniony przez
2015.07.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1011
2016.07.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1000
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 21. 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów kieruje działalnością samorządu w okresach między Krajowymi Zjazdami Biegłych Rewidentów.

2. Do kompetencji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów należą wszystkie sprawy niezastrzeżone przepisami ustawy dla innych organów, a w szczególności:

  1) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów;

  2) reprezentowanie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wobec organów państwowych i samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz międzynarodowych organizacji zawodowych;

  3) ustanawianie w formie uchwał:

   a) krajowych standardów rewizji finansowej,

   b) zasad wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

   c) zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów,

   d) regulaminu postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów,

   e) zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, a także okresu rozliczeniowego i minimalnej liczby godzin doskonalenia zawodowego,

   f) regulaminu działania Komisji, o którym mowa w art. 8 ust. 5,

   g) regulacji z zakresu zagadnień, o których mowa w art. 9 ust. 9;

  4) podejmowanie uchwał o wpisie i skreśleniu z rejestru lub listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

  5) prowadzenie rejestru i listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

  6) wydawanie legitymacji biegłego rewidenta;

  7) określanie wysokości opłat z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

  8) określanie wysokości opłat rocznych z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2, oraz zasad ich podziału;

  9) określanie wysokości składek członkowskich biegłych rewidentów;

  10) prowadzenie wykazu jednostek uprawnionych;

  11) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego planu finansowego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i sprawozdania z jego wykonania oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;

  12) prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej;

  13) opiniowanie projektów aktów normatywnych z dziedziny prawa gospodarczego;

  14) podejmowanie uchwał o nakładaniu na podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych kary pieniężnej i o zakazie wykonywania czynności rewizji finansowej przez okres od 6 miesięcy do lat 3, w przypadkach przewidzianych w ustawie;

  15) podejmowanie innych uchwał, które uzna za celowe do właściwego funkcjonowania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

3. Uchwały wymienione w ust. 2 pkt 3 wymagają zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego.

4. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów informuje Komisję Nadzoru Audytowego, w terminie do dnia 31 marca, za rok poprzedni, o niewywiązaniu się przez biegłych rewidentów z obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz o podjętych działaniach w tym zakresie.

5. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, które po pozytywnym zaopiniowaniu przez Krajową Komisję Rewizyjną jest przekazywane Komisji Nadzoru Audytowego za każdy rok obrotowy w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.