Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.09.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1811

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2142 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106, 650 i 1000) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

   a) tytuł tabeli A otrzymuje brzmienie:

    "Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli I oraz II załącznika nr 3 do rozporządzenia",

   b) tytuł tabeli B otrzymuje brzmienie:

    "Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli VIII, IX oraz X załącznika nr 3 do rozporządzenia";

  2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli IX: 

   a) lp. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

3

Wicedyrektor biura (zespołu),
rzecznik prasowy

XVIII-XX

9

wyższe

7

główny specjalista do spraw legislacji

wyższe prawnicze

główny księgowy

według odrębnych przepisów

4

Naczelnik działu (zespołu),
naczelnik oddziału Polskiej Akademii Nauk,
radca Prezesa Polskiej Akademii Nauk

XVII-XVIII

8

wyższe

7

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, audytor wewnętrzny

według odrębnych przepisów

   b) lp. 9 otrzymuje brzmienie:

9

Starszy inspektor

XI-XIII

-

wyższe

3

średnie

6

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_____________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24.09.2018 r.