Ustawa z dnia 3.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.04.18
 
zmieniony przez
art. 60 
Istniejące wersje czasowe art. 212
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.03.22
zmieniony przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 212. 1. Studia prowadzone na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stają się studiami na takim samym kierunku, poziomie i profilu w rozumieniu tej ustawy.

1a. Do uczelni zawodowych działających w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia, w którym decyzje o przyznaniu uczelni kategorii naukowych w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 324 ust. 1 niniejszej ustawy, stały się ostateczne, nie stosuje się przepisu art. 15 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do kształcenia na studiach o profilu ogólnoakademickim utworzonych na podstawie uprawnień uzyskanych przez uczelnie zawodowe zgodnie z art. 205 ust. 1 i 2 niniejszej ustawy.

2. Uczelnia, która w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela i nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek tych studiów, może prowadzić te studia w przypadku:

    1) zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 206 ust. 2, albo

    2) posiadania większej liczby studentów na studiach stacjonarnych niż na studiach niestacjonarnych

- z tym że przyjęcia na te studia są prowadzone po raz ostatni na rok akademicki 2022/2023.

3. Jeżeli uczelnia nie spełnia warunku określonego w ust. 2 pkt 1 albo 2, kontynuuje studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela do zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2018/2019 i nie prowadzi przyjęć na te studia.

4. Uczelnia, która posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora, może zawrzeć porozumienie, o którym mowa w art. 206 ust. 2, w danej dyscyplinie tylko z jedną uczelnią.