Ustawa z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.03.11
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 574
Istniejące wersje czasowe art. 39
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1668
2020.01.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 85
2021.03.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 478
2021.09.21
zmieniony przez
2022.03.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 574
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 39. 1. Minister, po zasięgnięciu opinii PKA, w drodze decyzji administracyjnej, wpisuje uczelnię niepubliczną do ewidencji.

2. PKA może zwracać się do założyciela o udzielenie wyjaśnień i informacji oraz przeprowadzać wizytacje.

3. Wpis do ewidencji jest ważny przez okres 6 lat.

4. W decyzji o wpisie do ewidencji określa się:

    1) imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę, numer z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru i adres założyciela;

    2) nazwę i adres uczelni.

5. Decyzja o wpisie do ewidencji jest wydawana wraz z pozwoleniem na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu.